1. Samuelova 30English Standardní Verze


David Manželky Jsou Zachyceny

30 Nyní, když David a jeho muži přišli (A)Siklagu na třetí den, (B)amalechitské (C)nájezd proti Negeb a proti Siklagu. Překonali Ziklaga a spálili ho ohněm 2 a zajali ženy a všechny, kteří v něm byli, malé i velké. Nikoho nezabili, ale odnesli je a šli svou cestou., 3 A když David a muži jeho přišli do města, shledali, že hoří ohněm, a ženy jejich a synové a dcery zajali. 4 tedy David i lid, kterýž byl s ním, hlas svůj pozdvihl a plakal, až již neměli sílu k pláči. 5 Davidova (D)dvě ženy byly také zajaty, Achinoam z Jezreel a Abigail vdova po Nabalovi z Karmelu. 6 a byl velmi zoufalý David, nebo mluvil lid o ukamenování jeho, proto že všecken lid byl hořký v duši, každý pro syny a dcery své. Ale David se posílil v Pánu, svém Bohu.,

7 (F) a David řekl abiatarovi knězi, synovi Achimelecha, “ Přineste mi efoda.“Tak Abiathar přivedl efoda k Davidovi. 8 (G) a zeptal se David Hospodina: „mám se honit za tímto (H)Bandem? Mám je předjet?“Odpověděl mu,“ honit, neboť jistě předjet (I)a bude jistě zachránit.“9 a Tak David stanovených, a (J)se šesti sty muži, kteří byli s ním, a přišli k potoku Besor, kde ti, kteří zůstali pozadu zůstal. 10 ale David pronásledoval, on a čtyři sta mužů. K) dvě stě zůstalo pozadu, kteří byli příliš vyčerpaní na to, aby překročili potok Besor.,

11 našli Egypťana v otevřené zemi a přivedli ho k Davidovi. A dali mu chléb a on jedl. Dali mu vodu k pití, 12 a dali mu kousek koláče fíků a dvě shluky rozinek. A když jedl, (L)jeho duch oživil, neboť nejedl chléb ani opil vodu po dobu tří dnů a tří nocí. 13 I řekl jemu David: komu patříš? A odkud jsi?“Řekl, „jsem mladý muž Egypta, služebník amalek, a můj pán mě opustil, protože jsem onemocněl před třemi dny., 14 (M)Jsme udělali razii proti Negeb (N)Cherethites a proti, která patří Judovi, a proti Negeb Caleba, a my jsme spálili Siklagu s ohněm.“15 a David mu řekl:,“ vezmeš mě dolů do této kapely?“A on řekl:“ Přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ ani mě nevydáš do rukou mého pána,a já tě vezmu dolů k této kapele.,“

David Porazí Amalekité

16 A když vzal ho dolů, a aj, byli se šířit do zahraničí, po celé zemi, jíst a pít a tančit, protože všechny skvělé zkazit vzali z země Filistinské a z země judovy. 17 A David udeřil dolů od soumraku až do večera příštího dne, a ne člověk z nich utekl, kromě čtyř set mladíků, kteří jsou namontovány velbloudy a uprchli. 18 (P) David nalezl vše, co Amalekité vzali, a David vysvobodil dvě manželky své., 19 nic nechybělo, ať už malé nebo velké, synové nebo dcery, kořist nebo cokoli, co bylo vzato. (Q) David přivedl zpět všechny. 20 I zajal David všecka stáda a stáda, a hnal lid dobytka před ním, a řekl: Toto jest kořist Davidova.“

21 pak David přišel k (R)dvě stě mužů, kteří byli příliš vyčerpaní, aby následovali Davida, a kteří byli ponecháni (Y) U Potoka Besor. A šli se setkat s Davidem a setkat se s lidmi, kteří byli s ním. A když se David přiblížil k lidem, pozdravil je., 22 Pak všechny zlé a bezcenné kolegy mezi muži, kteří šli s Davidem, řekl, „Protože oni nešli s námi, nedáme jim některý z kazit, které jsme získali, kromě toho, že každý člověk může vést pryč, jeho žena a děti, a odchýlit.“23 ale David řekl:“ Nebudete tak činit, moji bratři, s tím, co nám Pán dal. Zachoval nás a dal nám do ruky kapelu, která proti nám přišla. 24 Kdo by vás v této věci poslouchal? (T) neboť jeho podíl je ten, kdo jde dolů do bitvy, tak i jeho podíl bude ten, kdo zůstane u zavazadla. Budou mít stejný podíl.,“25 a on dělal to statut a pravidlo pro Izrael od toho dne dopředu k tomuto dni.

26 Když David přišel do Siklagu, poslal část zkazit své přátele, starším Judským, řkouce: „Zde je dar pro vás z kořisti nepřátel Pána.“27 To bylo pro ty, v (U)Bethel, v Ramoth z Negeb, v (V)Jattir, 28 v (W)Aroer, v Siphmoth, v (X)Eshtemoa, 29 v Přetlakové, ve městech (Y)Jerahmeelites, ve městech (Z)Kenites, 30 v (AA)Hormah, v Bor-ashan, v Athach, 31 v (AB)Hebronu, pro všechna místa, kde se David a jeho muži se potulovali.,

Poznámky pod čarou

  1. 1. Samuelova 30:2 Septuaginty; hebrejština postrádá a všechny
  2. 1. Samuelova 30:6 Porovnat 22:2
  3. 1. Samuelova 30:20 význam hebrejského klauzule je nejisté,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *