1 Samuel 30english Standard Version (Magyar)

David feleségeit elfogták

30 Most, amikor Dávid és emberei a harmadik napon érkeztek Ziklagba, B)az amalekiták rajtaütöttek a Negeb és Ziklag ellen. Legyőzték Ziklágot, és felgyújtották a 2. tűzzel, és foglyul ejtették az asszonyokat és mindazokat, akik benne voltak, mind kicsiben, mind nagyban. Senkit sem öltek meg, de elvitték őket, és elindultak., 3 És mikor Dávid és az õ emberei bementek a városba, tûzzel megégették, és feleségeiket, fiaikat és leányaikat foglyul ejtették. 4 Akkor Dávid és a nép, a kik vele valának, felemelék hangjukat, és sírának, mígnem nem volt erejük sírni. 5 Dávid két feleségét is foglyul ejtették, a Jezréelbeli Ahinoámot és Abigailt, a Kármelbeli Nábál özvegyét. 6 David volt nagyon szomorú, hogy az emberek beszélt (E)a megkövezés vele, mert az egész nép keserű lélek, minden az ő fiai, lányai. De Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében.,

7 (F)És monda Dávid Abiatárnak, a papnak, Akhimélek fiának: Hozd el nekem az efódot.”Ezért abiatár Dávidhoz vitte az efódot. 8 G)Dávid pedig érdeklődött az Úrtól: “folytatjam-é ezt a (H)sávot? Megelőzhetem őket?”Felele néki:” üldözd, mert bizonyosan megelőzöd (I) és biztosan megmenekülsz. 9 Elméne azért Dávid, és J)a hatszáz férfiú, a kik vele valának, és elmenének a Besor patakhoz, a hol maradának A hátrahagyottak. 10 Dávid pedig üldözé õt és négyszáz embert. K) kétszáz maradt hátra, akik túl kimerültek ahhoz, hogy átkeljenek a Besor-patakon.,

11 A nyílt országban találtak egy egyiptomit, és Dávidhoz vitték. És adtak neki kenyeret és evett. Adtak neki vizet inni, 12 és adtak neki egy darab fügét és két klaszter mazsolát. És mikor evett, l)feltámadt az õ lelke, mert három napig és három éjszakán át nem evett kenyeret vagy vizet. 13 És monda néki Dávid: kihez tartozol? És honnan jöttél?”Azt mondta:” Én egy egyiptomi fiatalember vagyok, egy Amálekita szolgája, és a mesterem hátrahagyott, mert három nappal ezelőtt beteg voltam., 14 m)rajtaütöttünk a Csereteusok Negebje ellen és a Júdához és Káleb Negebéhez tartozó ellen, és tüzet gyújtottunk Ziklágra. 15 És monda néki Dávid: elviszel-é engem ebbe a bandába?”És monda: Esküdj meg nékem Istenre, hogy nem ölsz meg, vagy nem adsz át a gazdám kezébe, és elviszlek ebbe az (O)bandába.,”

Dávid legyőzi az Amálekitákat

16 És mikor levette őt, ímé, szétszóródtak az egész földön, ettek, ittak és táncoltak, a Filiszteusok földjéről és Júda földjéről való minden nagy zsákmány miatt. 17 Dávid pedig leüté õket Alkonyattól másnap estéig, és egy férfi sem menekült el közülök, csak négyszáz fiatal, a kik tevéket szereltek és elmenekültek. 18 P)Dávid összeszedte mindazt, a mit az Amálekiták elvittek, és Dávid megmentette az õ két feleségét., 19 semmi sem hiányzott, legyen az kicsi vagy nagy, fiak vagy leányok, elrontani, vagy bármi, amit elvittek. (Q)David hozta vissza az összes. 20 és elfogá Dávid az összes nyájat és csordát, és a nép elõtte hajtá a jószágot, és monda: Ez Dávid zsákmánya.”

21 ekkor Dávid odajött (R)a kétszáz férfihoz, akik túl kimerültek voltak ahhoz, hogy kövessék Dávidot, és akiket a Besor pataknál hagytak. És kimentek, hogy találkozzanak Daviddel és találkozzanak azokkal, akik vele voltak. És amikor Dávid közeledett az emberekhez, üdvözölte őket., 22 Akkor a gonosz hitvány fiúk körében a férfiak, akik ment a David azt mondta, “Mert nem volt velünk, nem adjuk meg nekik a elrontani, hogy megtaláltuk, kivéve, hogy minden ember vezethet el a feleségét, majd távozz. 23 Dávid pedig monda: Ne cselekedjetek, atyámfiai, azzal, a mit az Úr adott nékünk. Megőrzött minket, és a kezünkbe adta a bandát, amely ellenünk jött. 24 ki hallgatna rád ebben a kérdésben? T) mert mivel az ő része az, aki lemegy a csatába, az ő része az, aki a poggyász mellett marad. Közösek lesznek.,”25 és törvényré és uralkodóvá tette Izráelnek attól a naptól fogva mind a mai napig.

26 amikor Dávid Ziklágba érkezett, a zsákmány egy részét elküldte barátainak, Júda véneinek, mondván: “Itt van egy ajándék neked az Úr ellenségeinek elrontásából.”27 a Béthelben, a Négeb Ramótjában, V.Jattirban, 28 in W)Aroerben, Szifmótban, X)Eshtemoában, 29 Racalban, a Jerahmeeliták városaiban, Z)A Keneusok városaiban, 30 in AA)Hormában, Bor-ashánban, Athachban, 31 in AB)Hebronban, minden olyan helyen, ahol Dávid és az ő fia él. a férfiak kóboroltak.,

lábjegyzetek

  1. 1 Samuel 30:2 Septuagint; Hebrew lacks and all
  2. 1 Samuel 30:6 összehasonlítás 22:2
  3. 1 Samuel 30: 20 a héber záradék jelentése bizonytalan

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük