Hva er en Rolig Tittel Handling?

Florida Rolig Tittelen Advokat

En fortsetter å etablere et individs rett til eierskap av fast eiendom mot en eller flere ugunstig fordringshavere.

En aksjon for å stille tittelen er et søksmål arkivert, i henhold til Kapittel 65 av Florida Vedtekter (tittelen «Quieting Tittelen») i Krets-Domstolen å fastslå eierskap av fast eiendom (tomt og bygninger er festet til land)., Saksøker (vanligvis tilfellet er ført av eier av eiendommen) i et rolig tittel handling søke oppføring av en kjennelse som hindrer noen navngitte ankemotparten (henviser til det partiet eller de partiene «som heter» på søksmålet) fra å gjøre eventuelle senere krav(e) til eiendommen.

Rolig tittel handlinger er absolutt nødvendig, fordi for å formidle tittel (selger eiendommen), må man være i stand til å selge eiendommen, gratis og fjern noen heftelser (henviser til heftelser, dommer osv.). I henhold til Florida Lov 65.,021(2), hvis de lykkes i ganske tittel handling, vil retten utstede en formell vurdering som er undertegnet av dommer som vil bli arkivert med fast eiendom oppføringer i det fylket der eiendommen ligger. Dommen skal fjerne alle hevdet cloud på tittelen og «rolig» eieren er tittelen til den eiendom som gjør det både forsikringsbare (fra en tittel ståsted) og omsettelige (som betyr at eieren er i stand til å selge eiendommen, gratis og klart av noen tittel problemer).

En rolig tittel drakten er også ofte tid referert til som en farge for å fjerne en sky på tittelen., En sky er noen krav eller potensielle krav til eierskap av eiendommen. En sky på tittelen kan være et krav for fullt eierskap av eiendom eller et krav om delvis eierskap, for eksempel en misfornøyd boliglån, dom eller tilbakeholdsrett i et beløp som ikke overstiger den virkelige verdien av eiendommen., Eiendomsrett til fast eiendom kan regnes som tåkete hvis saksøker (eieren), kan bli nødt til å forsvare sine fullt eierskap av eiendom i retten mot noen part i fremtiden, som kan kreve en interesse eller en eierandel (for eksempel som følge av et boliglån, dømmekraft, panterett eller annen heftelse).

En eiendom eier kan ta en rolig tittel handlingen uavhengig av om respondenten (igjen, med henvisning til det partiet eller de partiene som er navngitt i søksmålet) er å hevde en bonafide rett til å få besittelse av lokalene., Husk at en rolig tittel handlingen ikke gi for alle monetære prisen eller erstatning som skal betales til eieren som bringer en rolig tittel handling. En rolig tittel handlingen er rett og slett en sak som er designet for å fjerne eiendomsrett til land og fjern noen skyer på tittelen på Florida eiendom. En rolig tittel handling kan ikke fjerne eller rydde opp alle krav som kan reises mot eiendommen. For eksempel, en Føderal Skatt Lien vil generelt overleve en rolig tittel handling.,

En Florida Rolig Tittel Handlingen ikke har 100% ryddet tittelen til gjenstand fast eiendom, med mindre og inntil:

  1. En rolig tittel søksmål har blitt arkivert og serveres og styrt på av Retten., Dette krevde at grundig forskning har blitt utført for å ta høyde for alle mulige krav som kan reises mot eiendom)
  2. alle superior heftelser har vært fornøyd skriftlig
  3. En skriftlig dom har blitt signert av Domstolen og registrert i Offentlige Registre i Fylket der eiendommen ligger,
  4. En tittel forsikring, underwriter har bekreftet at alle potensielle kjøperne for eiendommen har blitt redegjort for i sak og sa at potensielle påstander har blitt fjernet eller fornøyd.,

Hva er typiske kostnader involvert i å sende en Rolig Tittel Handling?:

kostnadene involvert i å sende en rolig tittel handling i Florida inkluderer slike ting som Retten tilfelle kreves innlevering gebyr som varierer mellom $300 og $450, avhengig av fylket der saken er arkivert. Det er også tittelen søk kostnader på ca $125 og Publisering kostnader på ca $150. Hvis det er nødvendig, en Verge Ad Litem («GAL») trenger å bli utnevnt i så fall GAL avgift varierer fra mellom $300 og $600 avhengig av kompleksiteten i saken.,

Hvis du eller noen du kjenner har spørsmål angående en rolig tittel i Florida, kontakt Bakalar & Tilknyttede selskaper, P. A. i dag.

Den fulle teksten til 2016 versjon av Kapittel 65 av Florida Statuer er vist nedenfor, og er vist å gjøre leseren oppmerksom på alle vanskelighetene og kravene til en Ganske Tittel følgende:

KAPITTEL 65
QUIETING TITTEL

65.011 eiendom; visse jurisdiksjon over.
65.021 eiendom; fjerne skyer.
65.031 eiendom; fjerne skyer; saksøkerne.
65.041 eiendom; fjerne skyer; saksøkte.
65.,051 eiendom; fjerne skyer; joinder.
65.061 Quieting tittel, ytterligere kompensasjon.
65.071 Quieting tittel; gjerninger uten joinder av kona når separert i 30 år.
65.081 Skatt titler; quieting tittel.
65.011 eiendom; visse jurisdiksjon over.,reof, eller av to eller flere hevder å eie den samme land eller del derav under en felles tittel mot mer enn én person eller selskap som innehar eller å hevde eiendomsrett til landet eller deler av det negativt å saksøker, om tiltalte hevder, eller hold under en felles tittel eller ikke, og skal fastsette tittel av saksøker som mot tiltalte og angi dom quieting tittelen på, og belønner besittelse til saksøker rett til og kan gå inn pålegg, midlertidig eller varig, oppnevne mottakere, og gå inn i slike pålegg om kostnader som er nødvendig for å beskytte rettigheter for partene.,

Historie.—s. 1, ch. 3884, 1889; RS 1500; GS 1949; RGS 3212; CGL 5004; s. 20, ch. 67-254.
Merk.—Tidligere s. 66.10.
65.021 eiendom; fjerne skyer.—Chancery domstoler har jurisdiksjon over handlinger som fremmes av en person eller selskap, enten i selve besittelse eller ikke, hevder juridiske eller rettferdig tittelen til landet mot en person eller selskap ikke er i faktiske besittelse, som har, ser ut til å ha eller krav en ugunstig juridiske eller rettferdig eiendom, renter, eller krav der å avgjøre slike eiendom, renter, eller krav og rolig eller fjerne skyer fra tittelen til landet., Det er ingen bar til lindring at tittelen ikke har blitt behandlet på loven eller som det er bare en litigant til hver side av striden, eller at de negative krav, eiendom, eller interesse er ugyldig på sitt ansikt, eller om de ikke er ugyldig på sitt ansikt, krever ytre bevis for å etablere sin gyldighet.

Historie.—s. 1, ch. 4739, 1899; GS 1950; RGS 3213; s. 1, ch. 10223, 1925; CGL 5005; s. 2, ch. 29737, 1955, s. 20, ch. 67-254.
Merk.—Tidligere s. 66.11.
65.031 eiendom; fjerne skyer; saksøkerne.,—Et tiltak i chancery for quieting tittelen til eller fjerne en sky fra, landet kan opprettholdes i navnet til eieren eller en tidligere eier som garantert tittel. Alle land, den tittel som er underlagt en felles defekter, kan bli omfavnet i en handling uavhengig av antall eksisterende juridiske eller rettferdig eiere.

Historie.—s. 1, ch. 10221, 1925; CGL 5006; s. 20, ch. 67-254.
Merk.—Tidligere s. 66.12.
65.041 eiendom; fjerne skyer; saksøkte.,—Ingen person som ikke er part til handling er bundet av en dom avsagt ugunstig til hans eller hennes interesse, men noen dom er gunstig for den personen inures til vedkommendes fordel i den grad det er hans eller hennes juridiske eller rettferdig tittel.

Historie.—s. 2, ch. 10221, 1925; CGL 5007; s. 20, ch. 67-254; s. 345, ch. 95-147.
Merk.—Tidligere s. 66.13.
65.051 eiendom; fjerne skyer; joinder.,—To eller flere personer som er interessert i å fjerne en sky fra eller quieting eiendomsrett til land som mot de samme skyene eller ugunstig krav kan delta som saksøkerne i en enkelt handling for å fjerne slike skyer eller stille den tittelen, selv om deres interesser knyttet til egne landområder eller deler av det.

(1) JURISDIKSJON.,malm mennesker krav på å eie den samme land, eller deler av dem under en felles tittel mot alle personer eller selskaper som hevder eiendomsrett til eller opptar landet negativt til saksøker, om tiltalte hevder, eller hold under en felles tittel eller ikke, og skal fastsette tittelen på saksøker, og kan tre inn i dommen quieting tittelen og tildeling besittelse til parten rett til det, men hvis noen tiltalte er i faktiske besittelse av noen del av landet, en rettssak med jury kan være kreves av en part, når retten skal bestille et problem i ejectment som til slike land til å bli laget og prøvd ut av en jury., Avsetning til rettssak med jury påvirker ikke virkningen på noen land som ikke er hevdet å være i den faktiske besittelse av tiltalte. Retten kan angi endelige dom uten venter fastsettelse av ejectment handling.

(2) BEGRUNNELSE.,nt i alle fylke i hvilken som helst del av landet ligger ha transport eller andre bevis av krav eller tittel annullert, og cloud fjernet fra tittelen og for å få hans eller hennes tittel stagget, om slike virkelige eieren er i besittelse eller ikke, eller som er truet med å bli forstyrret i sin besittelse eller ikke, og om tiltalte er en person bosatt i denne stat eller ikke, og om tittelen har vært behandlet ved lov eller ikke, og om de negative krav eller tittel eller interesse er ugyldig på ansiktet sitt eller ikke, eller hvis det ikke er ugyldig på ansiktet sitt som det kan kreve ytre bevis for å etablere sin gyldighet., En verge ad litem skal ikke være oppnevnt, med mindre det skal bekreftende vises at hensynet til mindreårige, personer skadd sinn, eller fanger er involvert.

(3) DERAIGNMENT AV TITTELEN.—Saksøker skal deraign hans eller hennes tittel fra den opprinnelige kilden, eller for en periode på minst 7 år før innlevering av klagen, med mindre retten på annen måte styrer, sette frem boken og side av postene hvor ethvert instrument som påvirker tittelen er tatt opp, hvis det er tatt opp, med mindre saksøker krav fra en felles kilde med tiltalte.

(4) DOM.,—Hvis det ser ut til at saksøker har eiendomsrett til landet eller er det rettferdig eieren av disse, basert på ett eller flere av de grunnlag som er nevnt i første ledd (2), eller om en standard er inngått mot tiltalte (i dette tilfellet ingen bevis må være tatt), domstolen skal tre inn i dommen fjerne den påståtte cloud fra tittelen til landet og for alltid quieting tittelen i saksøker og de hevdet under ham eller henne siden starten av handling og adjudging saksøker å ha en god avgift enkle tittelen til nevnte land eller interesse dermed ryddet av skyen.

(5) OPPTAK ENDELIGE DOMMER.,—Alle endelige avgjørelser kan bli registrert i fylket eller fylkene i hvor landet ligger og driver i vest tittelen på samme måte som om en transport ble utført av en spesiell magistrat eller kommisjonær.

(6) DRIFT.—Denne delen er kumulativ til andre eksisterende virkemidler.,ily få en oppløsning av ekteskapet for å fjerne tittelen er til hinder for hans kone fra å kreve noen inchoate dower der, og hans arvinger fra å kreve noen interesse der, og når kona har aldri bodd i fylket hvor landet ligger med den mannen som hans kone og har aldri hevdet noe inchoate rett til å dower i landet, den inchoate rett til å dower er solgt og er en sky på tittelen til landet og kjøper av landet har rett til å fjerne cloud og for å hindre kone eller arvinger fra å kreve noen dower eller en annen interesse fra en slik kjøpere og deres etterfølgere i tittelen.,

(2) Når disse fakta er bevist, kan retten skal adjudge som hustru og arvinger til guds mann er alltid sperret og stadig pålagt fra å kreve noen interesse i landet som følge av dower eller på annen måte, og at kona fikk ikke bli med i utførelsen av gjerninger som mannen deeded landet som en enkelt mann under fakta som er nevnt over er ikke effektivt å reservere et inchoate til høyre på dower i landet holdt av slike kjøpere.

(1) PARTENE.,som har blitt kjøpt opp av denne stat eller kommune eller politisk inndeling gjennom noen prosesser eller utestenging for manglende betaling av skatter eller spesielle vurderinger, eller etterfølgeren i tittelen til brukeren eller kjøper, kan opprettholde en handling i chancery å stille eiendomsrett til land som er inkludert i skatt gjerning, eller så kjøpte mot innehaveren av posten eiendomsrett til land, og mot en annen person eller selskap som hevder noen interesse i landet eller heftelser eller heftelse derpå, før utstedelse av skatt gjerning eller før tap av eiendomsrett til land i skatt fortsetter eller utestenging.,

(2) DERAIGNING TITTEL.—Tiltak kan opprettholdes, herunder hvorvidt saksøkeren er i besittelse av de land som er involvert, men når tiltalte er i faktiske besittelse av landet en rettssak kan være hadde som nevnt i andre tiltak for å stille tittel. Når handlingen er basert på en skatt gjerning, klagen må ikke deraign tittel utover utstedelse av skatt gjerning., Når handlingen er basert på en overføring av denne stat, eller en kommune eller andre politiske inndeling av disse, land tittelen som de har ervervet gjennom en foreclosure eller annen prosess for manglende betaling av skatter og avgifter, klagen må ikke deraign tittel utover gjerning eller andre instrument eller handle opptjening tittel i stat eller kommune eller andre politiske inndeling av staten.

(3) NÅR SKATTER og avgifter ER BETALT.,—Ingen forsvaret til handling eller angrep på skatte-gjerning skal være gjort unntak forsvaret at skatter vurdert opp mot eiendommen hadde blitt betalt av den tidligere eieren før utstedelse av skatt gjerning.

(4) NÅR SKATT SKJØTET ER UTSTEDT FØR TRANSPORT AV SUVERENE.,—Ingen forsvaret skal gjøres til handling på grunn av vurdering av eiendommen eller utstedelse av skatt gjerning før Usa eller staten har skiltes med eiendomsretten til eiendommen, og ingen andre angrep skal gjøres på det, med unntak av forsvaret som skatter vurdert opp mot eiendommen hadde blitt betalt av person, eller en fordringshaver under ham eller henne, og til hvem United States patent eller overføring fra staten ble utstedt før utstedelse av skatt gjerning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *