Selen Metall

– DEL 1. IDENTIFIKASJON

produktnavn: Selen Metall

produktnummer: Alle gjeldende Amerikanske Elementer produkt-koder, f.eks. SE-02 , SE-03 , SE-04 , SE-05 , SE-06 , SE-07

CAS #: 7782-49-2

Relevante identifiserte anvendelser av stoffet: Vitenskapelig forskning og utvikling

Leverandør detaljer:
– American Elementer
10884 Weyburn Ave.,
Los Angeles, CA 90024
Tlf: +1 310-208-0551
Faks: +1 310-208-0351

nødnummer:
Innenriks, Nord-Amerika: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

– DEL 2. FAREIDENTIFIKASJON

Klassifisering av stoffet eller blandingen
Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) No 1272/2008
GHS06 Skallen og crossbones
Acute Tox. 3 H301 Giftig ved svelging.
Acute Tox. 3 H331 Giftig ved innånding.
GHS08 helsefare
STOT RE 2 H373 Kan forårsake skade på leveren og reproduktive system ved langvarig eller gjentatt eksponering., Opptaksvei: Muntlig.
Farer ikke annet er klassifisert
Ingen data tilgjengelig
etikettelementer
Merking i henhold til Forskrift (EC) No 1272/2008
stoffet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Fare piktogrammer

GHS06
GHS08
Signal ord
Fare
Faresetninger
H301+H331 Giftig ved svelging eller ved innånding.
H373 Kan forårsake skade på leveren og reproduktive system ved langvarig eller gjentatt eksponering. Opptaksvei: Muntlig.
«Føre var» – uttalelser
P260 unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.,
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.
P304+P340 ved INNÅNDING: flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter pustingen.
P405 Store låst opp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501 Kast innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/
nasjonale/internasjonale forskrifter.,
WHMIS-klassifisering
D1A – Meget giftig materiale som forårsaker umiddelbare og alvorlige toksiske effekter
Klassifikasjon
hmi ‘ s rangeringer (skala 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
Helse (akutte effekter) = 1
Antennelighet = 0
Fysisk Fare = 0
Andre farer
Resultater av PBT-og vPvB-vurdering
PBT:
N/A
vPvB:
N/A

– DEL 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoffer
CAS-Nr. / Stoff Navn:
7782-49-2 Selen
identifikasjonsnummer(e):
EC-nummer:
231-957-4
Indeks antall:
034-001-00-2

§ 4., Førstehjelpstiltak

Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generell informasjon
Umiddelbart fjerne alle klær som er tilsølt med produktet.
Fjern pusteapparat bare etter forurensede klær har blitt fullstendig fjernet.
I tilfelle av puster uregelmessig eller luftveier arrest, gi kunstig åndedrett.
Ingen spesielle tiltak nødvendig.
ved innånding:
Søker medisinsk behandling i tilfelle av reklamasjoner.
I tilfelle hudkontakt:
Generelt produktet ikke irritere huden.
I tilfelle øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann., Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
svelging:
la ikke forulykkede kaste opp umiddelbart ringe til medisinsk hjelp.
Informasjon for legen
de viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede
Ingen data tilgjengelig
Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig
Ingen data tilgjengelig

§ 5. TILTAK ved BRANNSLUKNING

slukkemidler
Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brannfarlig. Bruk brannslokkingstiltak som passer for omkringliggende brann.,
Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen
Hvis dette produktet er involvert i brann, følgende kan være utgitt:
Selen karbondioksid (SeO2)
Råd for brannmenn
Verneutstyr:
Ingen spesielle tiltak nødvendig.

– DELEN 6. TILTAK ved UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Ikke nødvendig.
Miljømessige forholdsregler:
ikke la materialet skal være utgitt for miljøet uten offisiell tillatelse.,
Metoder og materialer for forurensning og opprensing:
Kast av forurenset materiale som avfall i henhold til seksjon 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Forebygging av sekundær farer:
Ingen spesielle tiltak nødvendig.
Referanse til andre avsnitt
Se Avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering
Se Avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se Punkt 13 for kassering informasjon.

– DELEN 7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering
Hold beholderen tett lukket.
lagres på et kjølig, tørt sted i tett lukket beholder.,
Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.
Åpne og håndtere med forsiktighet.
Informasjon om brann-og eksplosjonsvern:
dette produktet er ikke brannfarlig
Ingen spesielle tiltak nødvendig.
Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter
du Krav på å bli møtt av lager og beholdere:
Ingen spesielle krav.
Informasjon om lagring i en vanlig kjeller:
Ikke nødvendig.
Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Hold beholderen tett lukket.
lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.,
Spesifikk sluttbruk(s)
Ingen data tilgjengelig

– DELEN 8. Eksponeringskontroll/PERSONLIG BESKYTTELSE

Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:
Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
Kontroll parametere
Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som krever overvåking på arbeidsplassen:
7782-49-2 Selen (100.0%)
PEL (USA) langsiktig verdi: 0,2 mg/m3
som Se
REL (USA) langsiktig verdi: 0,2 mg/m3
som Se
TLV (USA) langsiktig verdi: 0,2 mg/m3
som Se
– EL (Canada) Langsiktig verdi: 0,1 mg/m3
EV (Canada) langsiktig verdi: 0.,2 mg/m3
for Ytterligere informasjon:
Ingen data
eksponeringskontroll
Personlig verneutstyr
Følg typisk beskyttende og hygienisk praksis for håndtering av kjemikalier.
Lagre verneklær separat.
ha en ergonomisk riktig arbeidsmiljø.
åndedrettsvern:
Ikke nødvendig.
Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttende enheten i en krisesituasjon.
Beskyttelse av hender:
Ikke nødvendig.
gjennomtrengingstid for hanskemateriale (i minutter)
Ingen data tilgjengelig
øyevern:
vernebriller
kroppsvern:
arbeidsbeskyttelsesdrakt.,

§ 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende:
Egenskaper: Solid i ulike former
Farge: Diverse farger
Lukt: Luktfri
luktterskel: Ingen data tilgjengelig.
tlf.: N/A
Smeltepunkt/smelteområde: 217 °C (423 °F)
kokepunkt/kokeområde: 685 °C (1265 °F)
Sublimering temperatur / start: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)
Ingen data tilgjengelig.
tenningstemperatur: Ingen data tilgjengelig
Nedbrytning temperatur: Ingen data tilgjengelig
Autoignition: Ingen data tilgjengelig.,
eksplosjonsfare.: Ingen tilgjengelige data.
Eksplosjonsgrenser:
Nedre: Ingen data tilgjengelig
Øvre: Ingen data tilgjengelig
damptrykk: N/A
Tetthet ved 20 °C (68 °F): 4.28 g/cm3 (35.717 lbs/gal)
Relativ tetthet
Ingen data tilgjengelig.
Damp tetthet
N/A
fordampningshastighet
N/A
Løselighet i Vann (H2O): Uløselig
fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Ingen data tilgjengelig.
Viskositet:
Dynamic: N/A
Kinematisk: N/A
Annen informasjon
Ingen data tilgjengelig

§ 10., STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet
Ingen data tilgjengelig
Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Termisk spaltning / vilkår som må unngås:
Nedbrytning ikke vil oppstå hvis de brukes og oppbevares i henhold til spesifikasjoner.
Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen farlige reaksjoner er kjent
Betingelser for å unngå
Ingen data tilgjengelig
Inkompatible materialer:
Ingen data tilgjengelig
Farlige nedbrytingsprodukter:
Selen karbondioksid (SeO2)

– DELEN 11., TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Informasjon om toksikologiske virkninger
Akutt toksisitet:
Giftig ved innånding.
Giftig ved svelging.
Registeret for Toksiske Effekter av Kjemiske Stoffer (RTECS) inneholder akutt toksisitet data for dette stoffet.
LD/LC50-verdier som er relevante for klassifisering:
Ingen data
hudirritasjon eller korrosjon:
Ingen irriterende virkning.
irritasjon i Øyne eller korrosjon:
Ingen irriterende virkning.
Sensibilisering:
Ingen allergifremkallende virkning kjent.
kimceller:
Ingen effekter er kjent.,
Kreftfremkallende egenskaper:
EPA-D: Ikke klassifisert som menneskelig kreftfremkallende: utilstrekkelig mennesker og dyr bevis for kreftfremkallende eller ingen data er tilgjengelig.
IARC-3: Ikke klassifisert som kreftfremkallende for mennesker.
Registeret for Toksiske Effekter av Kjemiske Stoffer (RTECS) inneholder tumorigenic og/eller kreftfremkallende og/eller neoplastisk data for dette stoffet.
Reproduktiv giftighet:
Registeret for Toksiske Effekter av Kjemiske Stoffer (RTECS) inneholder reproduktive data for dette stoffet.,
for Bestemte målorganer-system giftighet – gjentatt eksponering:
– Kan forårsake skade på leveren og reproduktive system ved langvarig eller gjentatt eksponering. Opptaksvei: Muntlig.
for Bestemte målorganer-system giftighet – enkel eksponering:
Ingen effekter er kjent.
åndedrettsrisiko:
Ingen effekter er kjent.
Subakutt til kronisk toksisitet:
Registeret for Toksiske Effekter av Kjemiske Stoffer (RTECS) inneholder flere dose toksisitet data for dette stoffet.,
Ytterligere toksikologiske henvisninger:
Til det beste av vår kunnskap akutt og kronisk toksisitet av dette stoffet er ikke fullt ut kjent.
Kreftfremkallende kategorier
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
Stoffet er ikke oppført.

§ 12., ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Toksisitet
Akvatisk toksisitet:
Ingen data tilgjengelig
Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data tilgjengelig
bioakkumuleringspotensial
Ingen data tilgjengelig
Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig
Ytterligere økologiske informasjoner:
la ikke produktet for å nå grunnvann, vassdrag eller kloakk-systemer.
ikke la materialet skal være utgitt for miljøet uten offisiell tillatelse.
Fare for å drikke vann hvis det er selv små mengder lekke ut i grunnen.
Kan føre til langvarige skadelige langtidsvirkninger for liv.,
Unngå overføring til miljøet.
Resultater av PBT-og vPvB-vurdering
PBT:
N/A
vPvB:
N/A
Andre ugunstig virkninger
Ingen data tilgjengelig

SEKSJON 13. Fjerning av KJEMIKALIEAVFALL

metoder for behandling av Avfall
Anbefaling
Les offisielle forskrifter for å sikre korrekt avhending.
ikke rengjort emballasje:
Anbefaling:
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

KAPITTEL 14., OPPLYSNINGER om TRANSPORT

UN-Nummer
PRIKK, ADN, IMDG, IATA
N/A
UN proper shipping name)
PRIKK, ADN, IMDG, IATA
N/A
transportfare klasse(r)
– ADR, ADN, IMDG, IATA
Klassen
N/A
emballasjegruppe
PRIKK, IMDG, IATA
N/A
miljøfarer:
N/A
Spesielle forholdsregler for brukeren
N/A
Transport i bulk i henhold til Vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-Koden
N/A
Transport/Ytterligere informasjon:
DOT
Marine Pollutant (DOT):
Ingen

§ 15., REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Sikkerhets -, helse og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen
Nasjonale forskrifter
Alle komponentene i dette produktet er oppført i U.S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Kjemisk stoff Inventar.
Alle komponentene i dette produktet er oppført på Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA § 313 (bestemt av giftige kjemiske oppføringer)
7782-49-2 Selen
California Proposition 65
Prop 65 – Kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft
Stoffet er ikke oppført.,
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet, kvinnelige
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet, mannlige
Stoffet er ikke oppført.
Informasjon om begrensning i bruk:
For bruk av teknisk kvalifiserte personer.
Dette produktet er underlagt krav til rapportering av § 313 av kriseplanlegging og Samfunnet Rett til å Vite Act av 1986 og 40CFR372.
Andre regler, begrensninger og uoverkommelige forskrifter
Stoff av stor grunn til Bekymring (SVHC) i henhold til REACH-Regelverket (EF) Nr., 1907/2006.
Stoffet er ikke oppført.
vilkårene for begrensninger i henhold til Artikkel 67 og Vedlegg XVII i Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH) for produksjon, markedsføring og bruk må overholdes.
Stoffet er ikke oppført.
Vedlegg XIV i REACH-Regelverket (som krever Autorisasjon for bruk)
Stoffet er ikke oppført.
Kjemisk sikkerhetsvurdering:
En Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH)., Informasjonen over antas å være korrekt, men er ikke ment å være inkluderende og skal kun brukes som en veiledning. Informasjonen i dette dokumentet er basert på nåværende kunnskapsnivå og gjelder for det produktet med hensyn til nødvendige forholdsregler. Den representerer ikke en garanti for egenskapene til produktet. Amerikanske Elementer skal ikke holdes ansvarlig for noen skade som følge av håndtering eller kontakt med produktet over. Se baksiden av fakturaen eller følgeseddelen for ytterligere vilkår og betingelser for salg., COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTER. LISENSIERT GITT FOR Å FORETA ET UBEGRENSET PAPIR EKSEMPLARER FOR INTERN BRUK.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *