Hoe lang moet een gehaakte sjaal worden? (Sizing Charts)

close

Terms & Voorwaarden

u moet deze overeenkomst aangaan als u digitale afbeeldingen of andere inhoud wilt verzenden naar Prime Publishing via het delen van Klantafbeeldingen (de “Service”). Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “wij” of “Prime Publishing” Prime Publishing, LLC. en” u ” betekent de persoon of entiteit die materiaal indient bij Prime Publishing., Elke persoon of entiteit die gebruik wil maken van de dienst moet de voorwaarden van deze overeenkomst zonder wijziging accepteren. DOOR OP DE KNOP ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEREN TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ALLE SPECIFICATIES EN RICHTLIJNEN OPGENOMEN DOOR VERWIJZING.

1) subsidiabiliteit. U mag alleen materialen indienen bij de dienst waarvoor u alle intellectuele eigendomsrechten bezit. Met andere woorden, als u een digitale afbeelding bij ons indient, moet u alle rechten op een dergelijke afbeelding bezitten of moet u de toestemming hebben van de persoon die deze rechten bezit., De Dienst is beperkt tot partijen die volgens het toepasselijke recht rechtmatig overeenkomsten kunnen aangaan en sluiten. Minderjarigen mogen geen materiaal aan de dienst voorleggen. Verder mag u geen persoonlijk identificeerbare informatie over een kind onder de leeftijd van 13.

2) Definities., Zoals gebruikt in deze overeenkomst, (a) “gelieerde ondernemingen” betekent elke entiteit die wordt gecontroleerd door, in controle van, of onder gemeenschappelijke controle met Prime Publishing, (b) “materialen” betekent alle inhoud die u indient bij Prime Publishing, met inbegrip van alle foto ‘ s, illustraties, afbeeldingen en tekst, en (c) “Media” betekent elk middel voor het overbrengen van informatie, nu bekend of hierna bedacht.

3) licentieverlening voor materialen., U verleent hierbij aan Prime Publiceren en zijn partners een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende recht en de licentie om (a) het reproduceren, distribueren, overbrengen, publiekelijk uit te voeren en in het openbaar tonen van de Materialen, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en Media, (b) het wijzigen, aanpassen, vertalen en afgeleide producten maken van de Materialen, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en Media, en (c) in sublicentie geven de voornoemde rechten, geheel of gedeeltelijk, aan enige derde partij, met of zonder betaling.

4) verwijdering van materialen., Als u besluit dat u uw materialen uit de Service wilt verwijderen, kunt u Prime Publishing hiervan schriftelijk in kennis stellen door de afbeelding te verwijderen via de interface van Prime Publishing of door contact op te nemen met de klantenservice van Prime Publishing, en Prime Publishing zal dergelijke materialen binnen een redelijke termijn uit de Service verwijderen.

5) licentie voor naam, handelsmerken en gelijkenissen., Hierbij verleent u Prime Publishing, haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruik van alle handelsmerken, handelsnamen en de namen en gelijkenissen van personen die in de materialen worden weergegeven. U verleent Prime Publishing, haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam te gebruiken die u in verband met de materialen indient.

6) specificaties en richtsnoeren., U stemt ermee in om materialen bij ons in te dienen in overeenstemming met alle richtlijnen voor het gebruik van de Dienst geplaatst op de Prime Publishing website of waarvan u anderszins op de hoogte wordt gesteld (“richtlijnen”), aangezien deze richtlijnen in de toekomst kunnen worden gewijzigd.

7) verklaringen, garanties en schadeloosstellingen.,zal geen inbreuk maken op, misbruik maken van of inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, morele rechten en publiciteitsrechten van derden, (d) u beschikt over alle rechten die nodig zijn voor de reproductie, distributie, overdracht, openbare uitvoering, openbare vertoning en andere exploitatie van de materialen door Prime Publishing en haar gelieerde ondernemingen zoals hieronder toegestaan, (e) de materialen zijn niet pornografisch, obsceen, lasterlijk, lasterlijk, onrechtmatig of anderszins onwettig, en (f) alle feitelijke verklaringen die door u zijn ingediend, zijn accuraat en niet misleidend., U gaat ermee akkoord Prime Publishing en haar gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en onkosten) die voortvloeien uit uw schending van enige vertegenwoordiging of garantie zoals uiteengezet in deze paragraaf.

8) beperkingen. U gaat ermee akkoord dat u geen materialen zult indienen die onwettig, pornografisch, lasterlijk, lasterlijk, onrechtmatig, obsceen of raciaal, etnisch of anderszins aanstootgevend zijn, of die anderszins in strijd zijn met algemene Prime Publishing community-normen., Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken materialen te verwijderen of niet ter beschikking te stellen die wij in strijd achten met deze overeenkomst, toepasselijke wetten of onze communautaire normen. U gaat ermee akkoord dat u geen materiaal aan ons of onze gelieerde ondernemingen zult uploaden, posten, e-mailen of anderszins zult verzenden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma ‘ s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of-hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

9) geen verplichting., Hoewel we het recht hebben om uw materialen in de Dienst of in andere Media op te nemen, zijn we niet verplicht om dit te doen. We kunnen, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, de materialen te allen tijde weigeren of verwijderen uit onze Service.

10) Wijzigingen in de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om een van de voorwaarden van deze overeenkomst of enige SPECIFICATIES of richtlijnen met betrekking tot de dienst te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen zijn van kracht bij het plaatsen op de Service., Echter, voor alle wijzigingen in deze overeenkomst, met uitzondering van specificaties en richtlijnen, zullen we een kennisgeving van wijziging voor dertig (30) dagen. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de kennisgeving en eventuele toepasselijke wijzigingen. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DEZE DIENST NA ONZE PUBLICATIE VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN ZAL UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN VORMEN.

11) Prime Publishing Intellectual Property. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u ons intellectueel eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze handelsmerken, handelsnamen, trade dress, of auteursrechtelijk beschermd materiaal, op geen enkele manier gebruiken.,

12) communicatie. Prime Publishing en haar gelieerde ondernemingen kunnen met u communiceren in verband met de dienst, elektronisch en in andere Media, en u stemt in met dergelijke communicatie ongeacht de “voorkeuren voor klantcommunicatie” (of soortgelijke voorkeuren of verzoeken) die u hebt aangegeven op de websites van Prime Publishing of haar gelieerde ondernemingen of op enige andere wijze.

13) ontheffing., PRIME PUBLISHING EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK OF GARANTIE OF UIT NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN (OF WISTEN OF MOESTEN WETEN) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

14) Disclaimer. PRIME PUBLISHING BIEDT DE SERVICE “AS IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE.

15) Diversen., Deze Overeenkomst zal worden beheerst door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Washington, zonder verwijzing naar de regels voor de keuze van wetten. Elke vordering met betrekking tot deze overeenkomst moet worden ingesteld bij de federale of staatsrechtbanken gevestigd in Seattle, Washington, en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming., Behoudens die beperking is deze overeenkomst bindend voor, in gebruik voor en afdwingbaar tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Ons verzuim om uw strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst later af te dwingen. De specificaties en richtlijnen (met inbegrip van alle toekomstige wijzigingen) worden door verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen., Deze overeenkomst is een aanvulling op, en vervangt noch wijzigt, de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de websites van Prime Publishing en haar gelieerde ondernemingen.

close

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *