Seleenmetaal

Sectie 1. Identificatie

Productnaam: Seleenmetaal

productnummer: All applicable American Elements productcodes, bijv. SE-E-02 , SE-E-03 , SE-E-04 , SE-E-05 , SE-E-06 , SE-e-07

Cas #: 7782-49-2

relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

details van de leverancier:
American Elements
10884 weyburn Ave.,
Los Angeles, CA 90024
Tel: + 1 310-208-0551
Fax: + 1 310-208-0351

noodnummer:
binnenlands, Noord-Amerika: + 1 800-424-9300
Internationaal: + 1 703-527-3887

sectie 2. Identificatie van gevaren

indeling van de stof of het mengsel
Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS06 Skull and crossbones
Acute Tox. 3 H301 Giftig bij inslikken.
Acute Tox. 3 H331 Giftig bij inademing.
GHS08 gezondheidsrisico
STOT RE 2 H373 Kan schade aan de lever en het voortplantingssysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling., Blootstellingsroute: Oraal.
gevaren die niet anderszins zijn ingedeeld
Geen gegevens beschikbaar
Etiketteringselementen
etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof wordt ingedeeld en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
Gevarenpictogrammen

GHS06
GHS08
signaalwoord
gevaar
gevarenaanduidingen
H301+H331 Giftig bij opname door de mond of inademing.
H373 Kan schade aan de lever en het voortplantingssysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsroute: Oraal.voorzorgsmaatregelen
P260 Adem geen stof/rook/gas/nevel/dampen/spray in.,vermijd het inademen van stof / rook/gas/nevel/dampen / spray.P304+P340 bij inademing: breng het slachtoffer in de frisse lucht en houd het in rust in een comfortabele adempositie.
P405-opslag afgesloten.P403+P233 bewaren op een goed geventileerde plaats. De container zorgvuldig gesloten houden.
P501 verwijder de Inhoud / verpakking in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving.,
WHMIS classificatie
D1A – Zeer vergiftig materiaal dat onmiddellijke en ernstige toxische effecten veroorzaakt
classificatiesysteem
HMIs ratings (schaal 0-4)
(Hazardous Materials Identification System)
gezondheid (acute effecten) = 1
Ontvlambaarheid = 0
Fysisch gevaar = 0
Overige gevaren
resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT:
N/A

sectie 3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

stoffen
CAS-Nr. / Naam van de stof:
7782-49-2 Selenium
identificatienummer (s):
EG-nummer:
231-957-4
indexnummer:
034-001-00-2

rubriek 4., Eerste-hulpmaatregelen

beschrijving van de eerste-hulpmaatregelen
Algemene informatie
verwijder onmiddellijk door het product bevuilde kleding.verwijder ademhalingsapparatuur pas nadat verontreinigde kleding volledig is verwijderd.zorg in geval van onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand voor kunstmatige ademhaling.geen bijzondere maatregelen vereist.
indien geïnhaleerd:
Zoek medische behandeling in geval van klachten.
In geval van huidcontact:
over het algemeen irriteert het product de huid niet.
In geval van oogcontact:
geopend oog gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen., Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
Bij inslikken:
induceer geen braken; roep onmiddellijk medische hulp in.
informatie voor arts
belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Geen gegevens beschikbaar
indicatie van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling nodig
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Product is niet ontvlambaar. Gebruik brandbestrijdingsmaatregelen die bij de omringende brand passen.,
bijzondere gevaren ten gevolge van de stof of het mengsel
Als dit product bij een brand betrokken is, kan het volgende vrijkomen:
Seleendioxide (SeO2)
advies voor brandweerlieden
beschermende uitrusting:
geen speciale maatregelen vereist.

rubriek 6. Maatregelen bij accidentele introductie

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Niet vereist.
milieumaatregelen:
Niet toestaan dat materiaal zonder officiële vergunningen in het milieu wordt geloosd.,
methoden en materialen voor inperking en reiniging:
verontreinigd materiaal als afval verwijderen overeenkomstig sectie 13.zorg voor voldoende ventilatie.preventie van secundaire gevaren: geen speciale maatregelen vereist.
verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 7 voor informatie over veilige hantering
Zie Rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

rubriek 7. Hantering en opslag

hantering
Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering
bewaar de verpakking goed afgesloten.
bewaren op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakkingen.,zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.open en behandel de container voorzichtig.
informatie over bescherming tegen explosies en brand:
het product is niet ontvlambaar
geen speciale maatregelen vereist.
voorwaarden voor veilige opslag,inclusief eventuele onverenigbaarheden
vereisten waaraan opslagruimtes en houders moeten voldoen:
geen speciale vereisten.
informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:
Niet vereist.
verdere informatie over de bewaarcondities:
houd de verpakking goed gesloten.
koel en droog bewaren in goed afgesloten recipiënten.,
Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar

Rubriek 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Geen verdere gegevens; Zie Rubriek 7.
Controleparameters
componenten met grenswaarden die bewaking op de werkplek vereisen:
7782-49-2 Selenium (100,0%)
PEL (USA) langetermijnwaarde: 0,2 mg/m3
als Se
REL (USA) langetermijnwaarde: 0,2 mg/m3
als se
TLV (USA) langetermijnwaarde: 0,2 mg/m3
als Se
EL (Canada) langetermijnwaarde: 0,1 mg/m3
EV (Canada) term waarde: 0.,2 mg / m3
aanvullende informatie:
Geen gegevens
blootstellingscontroles
persoonlijke beschermingsmiddelen
volgen typische beschermende en hygiënische praktijken voor het omgaan met chemicaliën.bewaar beschermende kleding apart.een ergonomisch aangepaste werkomgeving behouden.
ademhalingsapparatuur:
Niet vereist.
Gebruik een op zichzelf staand ademhalingsbeschermingsapparaat in noodsituaties.
Bescherming van handen:
Niet vereist.
penetratietijd van handschoenmateriaal(in minuten)
Geen gegevens beschikbaar
oogbescherming:
veiligheidsbril
lichaamsbescherming:
beschermende werkkleding.,

rubriek 9. Fysische en chemische eigenschappen

informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
voorkomen:
vorm: vast in verschillende vormen
Kleur: Verschillende kleuren
geur: geurloos
geurdrempel: geen gegevens beschikbaar.
PH: N/A
Smeltpunt / smeltbereik: 217 °C (423 °F)
kookpunt/kookbereik: 685 °C (1265 ° F)
Sublimatietemperatuur / begin: geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)
Geen gegevens beschikbaar.
Ontstekingstemperatuur: geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur: geen gegevens beschikbaar
automatische ontsteking: geen gegevens beschikbaar.,explosiegevaar: geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen:
onder: geen gegevens beschikbaar
boven: Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk: N/A
dichtheid bij 20 °C: 4,28 g/cm3 Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid
N / A
Verdampingssnelheid
N / A
Oplosbaarheid in Water (H2O): onoplosbare
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): geen gegevens beschikbaar.
viscositeit:
dynamisch: n. v. T.
kinematisch: n. v. T.
Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 10., Stabiliteit en reactiviteit

reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
chemische stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.
thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
ontleding vindt niet plaats indien gebruikt en opgeslagen volgens de specificaties.
mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend
omstandigheden om te vermijden
Geen gegevens beschikbaar
incompatibele materialen:
Geen gegevens beschikbaar
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Seleniumdioxide (SeO2)

sectie 11., Toxicologische informatie

informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit:
toxisch bij inademing.
Giftig bij opname door de mond.het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat acute toxiciteitsgegevens voor deze stof.
LD / LC50-waarden die relevant zijn voor de indeling:
Geen gegevens
huidirritatie of corrosie:
geen irriterend effect.
oogirritatie of-corrosie:
geen irriterend effect.
Sensibilisatie:
geen sensibiliserende effecten bekend.
Mutageniteit in kiemcellen:
Geen effecten bekend.,
carcinogeniteit:
EPA-D: Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniteit bij de mens: er zijn onvoldoende aanwijzingen voor carcinogeniteit bij mens en dier of er zijn geen gegevens beschikbaar.IARC-3: niet in te delen naar carcinogeniteit bij de mens.het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat tumorigene en/of carcinogene en/of neoplastische gegevens voor deze stof.Reproductietoxiciteit:het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat reproductiegegevens voor deze stof.,
specifieke toxiciteit van het doelorgaansysteem-herhaalde blootstelling:
kan schade aan de lever en het voortplantingssysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsroute: Oraal.
specifieke doelorgaansysteem toxiciteit-eenmalige blootstelling:
Geen effecten bekend.
Aspiratiegevaar:
Geen effecten bekend.
Subacute tot chronische toxiciteit:
het register van toxische effecten van chemische stoffen (Rtecs) bevat toxiciteitsgegevens met meerdere doses voor deze stof.,
aanvullende Toxicologische informatie:
voor zover wij weten is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend.
carcinogene categorieën
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
stof wordt niet vermeld.

rubriek 12., ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar
Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar
Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
Aanvullende ecologische informatie:
niet lozen in grondwater, water cursussen, of riolering.
Niet toestaan dat materiaal in het milieu wordt vrijgegeven zonder officiële vergunningen.gevaar voor drinkwater als zelfs kleine hoeveelheden in de grond lekken.
Kan langdurige schadelijke effecten voor in het water levende organismen veroorzaken.,
vermijd overdracht in het milieu.
resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT:
N / A
vPvB:
N/A
andere bijwerkingen
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN

Afvalverwerkingsmethoden
aanbeveling
Raadpleeg de officiële voorschriften om een goede verwijdering te garanderen.
ongereinigde verpakkingen:
aanbeveling:
verwijdering moet plaatsvinden volgens officiële voorschriften.

rubriek 14., TRANSPORT INFORMATIE

UN-Nummer
PUNT, ADN, IMDG, IATA
n.v.t.
juiste ladingnaam
PUNT, ADN, IMDG, IATA
n.v.t.
transportgevarenklasse(n)
ADR, ADN, IMDG, IATA
Class
n.v.t.
Verpakkingsgroep
PUNT, IMDG, IATA
n.v.t.
milieugevaren:
n.v.t.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
n.v.t.
Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij marpol 73/78 en de IBC-Code
n.v.t.
Transport/verdere gegevens:
PUNT
Mariene verontreiniging (marine Pollutant (STIP):
Nee

HOOFDSTUK 15., REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations / legislation specific for the substance or mixture
National regulations
Alle componenten van dit product zijn opgenomen in de U. S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory.alle bestanddelen van dit product staan op de Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA sectie 313 (specifieke toxische chemische lijsten)
7782-49-2 Selenium
California Proposition 65
Prop 65 – chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken,
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit
stof wordt niet vermeld.
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit, vrouwelijke
stof wordt niet vermeld.
Prop 65-ontwikkelingstoxiciteit, Mannelijk
stof wordt niet vermeld.
informatie over gebruiksbeperking:
alleen voor gebruik door technisch gekwalificeerde personen.dit produkt is onderworpen aan de rapportagevoorschriften van artikel 313 van de Emergency Planning and Community Right to Know Act van 1986 en 40CFR372.
andere voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen
Substance of Very High Concern (SVHC) volgens de REACH-verordening (EG) nr., 1907/2006.
stof is niet in de lijst opgenomen.de voorwaarden voor beperkingen overeenkomstig artikel 67 en bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik moeten in acht worden genomen.
stof is niet in de lijst opgenomen.Bijlage XIV van de REACH-verordeningen (waarvoor een vergunning voor gebruik vereist is)
stof is niet in de lijst opgenomen.Chemische veiligheidsbeoordeling: Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Rubriek 16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)., De bovenstaande informatie wordt geacht correct te zijn, maar pretendeert niet all inclusive te zijn en dient slechts als leidraad. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het geeft geen enkele garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de behandeling of het contact met het bovenstaande product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden., COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. VERGUNNING VERLEEND OM ONBEPERKT PAPIEREN KOPIEËN TE MAKEN VOOR INTERN GEBRUIK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *