solvabiliteitsratio ’s vs. liquiditeitsratio’ s: wat' s het verschil?


solvabiliteitsratio ’s vs.liquiditeitsratio’ s: een overzicht

solvabiliteit en liquiditeit zijn beide termen die verwijzen naar de financiële gezondheid van een onderneming, maar met enkele opmerkelijke verschillen. Solvabiliteit is het vermogen van een onderneming om aan haar financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Liquiditeit verwijst naar het vermogen van een onderneming om verplichtingen op korte termijn te betalen-de term verwijst ook naar het vermogen van een bedrijf om activa snel te verkopen om contant geld op te halen.,

1:24

6 Financiële Basisratio ‘ s en wat daaruit blijkt

Key Takeaways

  • solvabiliteit en liquiditeit zijn beide even belangrijk voor de financiële gezondheid van een bedrijf.
  • solvabiliteit en liquiditeit zijn beide termen die verwijzen naar de financiële gezondheid van een onderneming, maar met enkele opmerkelijke verschillen.
  • liquiditeit verwijst zowel naar het vermogen van een onderneming om kortetermijnverplichtingen te betalen als naar het vermogen van een onderneming om activa snel te verkopen om contanten aan te trekken.,
  • solvabiliteit verwijst naar het vermogen van een onderneming om aan langetermijnverplichtingen te voldoen.

liquiditeitsratio ‘ s

een onderneming met voldoende liquiditeit zal over voldoende liquide middelen beschikken om haar rekeningen te betalen. Hier zijn enkele van de meest populaire liquiditeitsratio ‘ s.

lopende Ratio

lopende ratio = vlottende activa/vlottende passiva

de lopende ratio meet het vermogen van een onderneming om haar vlottende verplichtingen (betaalbaar binnen één jaar) af te lossen met haar vlottende activa zoals kasmiddelen, debiteuren en voorraden., Hoe hoger De ratio, hoe beter de liquiditeitspositie van het bedrijf.

Quick Ratio

Quick ratio = (vlottende activa – Voorraden) / vlottende passiva

of

Quick ratio = (kasmiddelen en equivalenten + verhandelbare waardepapieren + vorderingen) / vlottende passiva

de quick ratio meet het vermogen van een onderneming om met haar meest liquide activa aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen en voorraden worden derhalve van de vlottende activa uitgesloten. Het is ook bekend als de “zuur-testverhouding.,”

Days Sales Outstanding (DSO)

Days sales outstanding (DSO) = (debiteuren / totale kredietverkopen) x aantal dagen in verkopen

DSO verwijst naar het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om betaling te innen nadat het een verkoop heeft verricht. Een hogere DSO betekent dat een onderneming te lang duurt om betalingen te innen en kapitaal in vorderingen vastlegt. DNB ‘ s worden over het algemeen driemaandelijks of jaarlijks berekend.,

solvabiliteitsratio ‘ s

een solvabele onderneming is een onderneming die meer bezit dan zij verschuldigd is; met andere woorden, zij heeft een positieve nettowaarde en een beheersbare schuldenlast. Hier zijn enkele van de meest populaire solvabiliteitsratio ‘ s.

Debt-to-Equity (D/E)

Debt-to-equity = Total debt/Total equity

deze ratio geeft de mate aan van financiële hefboomwerking die door het bedrijf wordt gebruikt en omvat zowel kortlopende als langlopende schulden., Een stijgende debt-to-equity ratio impliceert hogere rentelasten, en voorbij een bepaald punt, kan het van invloed zijn op de credit rating van een bedrijf, waardoor het duurder is om meer schuld op te halen.

Debt-to-Assets

Debt-to-assets = Total debt/Total assets

een andere hefboommaatregel, deze ratio kwantificeert het percentage van de activa van een onderneming dat met schuld is gefinancierd (op korte en lange termijn). Een hogere ratio wijst op een grotere hefboomwerking en bijgevolg op een groter financieel risico.,

Interest coverage Ratio

Interest coverage ratio = bedrijfsresultaat (of EBIT)/rentelasten

deze ratio meet het vermogen van de onderneming om de rentelasten op haar schuld te dekken, wat overeenkomt met haar winst vóór rente en belastingen (EBIT). Hoe hoger De ratio, hoe beter het bedrijf in staat is om zijn rentelasten te dekken.

bijzondere overwegingen

Er zijn belangrijke punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van solvabiliteitsratio ’s en liquiditeitsratio’ s., Dit omvat het gebruik van beide reeksen ratio ‘s—liquiditeit en solvabiliteit-om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf, aangezien het maken van deze beoordeling op basis van slechts één reeks ratio’ s een misleidende weergave van de financiën kan opleveren.

ook is het noodzakelijk om appels met appels te vergelijken. Deze verhoudingen variëren sterk van industrie tot industrie, om ervoor te zorgen dat je appels met appels vergelijkt. Een vergelijking van de financiële ratio ‘ s voor twee of meer ondernemingen zou alleen zinvol zijn als zij in dezelfde sector actief zijn.,

ten slotte is het noodzakelijk trends te evalueren. Het analyseren van de trend van deze ratio ‘ s in de tijd zal u toelaten om te zien of de positie van het bedrijf verbetert of verslechtert. Besteed bijzondere aandacht aan negatieve uitschieters om te controleren of ze het resultaat zijn van een eenmalige gebeurtenis of wijzen op een verslechtering van de fundamenten van het bedrijf.

solvabiliteit en liquiditeit zijn even belangrijk, en gezonde ondernemingen zijn zowel solvabel als voldoende liquide., Een aantal liquiditeitsratio ’s en solvabiliteitsratio’ s worden gebruikt om de financiële gezondheid van een onderneming te meten, waarvan de meest voorkomende hieronder worden besproken.

solvabiliteitsratio ’s vs. liquiditeitsratio’ s: Voorbeeld

laten we een paar van deze liquiditeits-en solvabiliteitsratio ‘ s gebruiken om hun effectiviteit bij de beoordeling van de financiële toestand van een onderneming aan te tonen.

beschouw twee bedrijven, Liquids Inc. en solventen Co., met de volgende activa en passiva op hun balans (cijfers in miljoenen dollars)., We gaan ervan uit dat beide bedrijven actief zijn in dezelfde productiesector, namelijk industriële lijm en oplosmiddelen.

balans (in miljoenen dollars)

Liquids Inc.

oplosmiddelen Co.,>

Current liabilities* (d)

Long-term debt (e)

Total liabilities (d + e)

Shareholders’ equity

*In our example, we assume that “current liabilities” only consist of accounts payable and other liabilities, with no short-term debt., Aangezien van beide ondernemingen wordt aangenomen dat zij alleen langetermijnschulden hebben, is dit de enige schuld die in de onderstaande solvabiliteitsratio ‘ s is opgenomen. Indien zij kortlopende schulden hebben (die in de kortlopende schulden zouden worden opgenomen), zou dit bij de langetermijnschulden worden opgeteld bij de berekening van de solvabiliteitsratio ‘ s.

Liquids Inc.

huidige verhouding = $30 / $10 = 3.0

snelle verhouding = ($30 – $10) / $10 = 2.0

vreemd vermogen= $50 / $15 = 3.33

schuld aan activa = $50 / $75 = 0.67

oplosmiddelen Co.

Current ratio = $ 10 / $25 = 0.,40

snelle verhouding = ($10 – $5) / $25 = 0.20

vreemd vermogen= $10 / $40 = 0.25

schuld aan activa = $10 / $75 = 0.13

We kunnen uit deze ratio ‘ s een aantal conclusies trekken over de financiële situatie van deze twee ondernemingen.

Liquids Inc. heeft een hoge mate van liquiditeit. Gebaseerd op de huidige verhouding, heeft het $3 van de huidige activa voor elke dollar van de huidige verplichtingen., De snelle ratio wijst op voldoende liquiditeit, zelfs na exclusief voorraden, met $2 in activa die snel kunnen worden omgezet in contanten voor elke dollar van de huidige verplichtingen. De financiële hefboomwerking op basis van de solvabiliteitsratio ‘ s lijkt echter vrij hoog.

schuld overschrijdt het eigen vermogen met meer dan drie keer, terwijl twee derde van de activa door schuld is gefinancierd. Let ook op dat bijna de helft van de vaste activa bestaat uit immateriële activa (zoals goodwill en octrooien). Als gevolg hiervan is de verhouding tussen schuld en materiële activa—berekend als ($50 / $55)—0.,91, wat betekent dat meer dan 90 procent van de materiële activa (installaties en apparatuur, voorraden, enz.) werden gefinancierd door middel van leningen. Kortom, Liquids Inc. heeft een comfortabele liquiditeitspositie, maar het heeft een gevaarlijk hoge mate van hefboomwerking.

oplosmiddelen Co. is in een andere positie. De huidige ratio van het bedrijf van 0,4 wijst op een onvoldoende mate van liquiditeit met slechts 40 cent van de vlottende activa beschikbaar om elke $1 van de vlottende verplichtingen te dekken., De quick ratio suggereert een nog dire liquiditeitspositie, met slechts 20 cent aan liquide activa voor elke $1 van de huidige verplichtingen. Maar financiële leverage lijkt op een comfortabel niveau, met schuld op slechts 25 procent van het eigen vermogen en slechts 13% van de activa gefinancierd door schuld.

nog beter, de activabasis van de onderneming bestaat volledig uit materiële activa, wat betekent dat oplosmiddelen Co.de verhouding van schuld tot materiële activa is ongeveer een zevende van die van Liquids Inc. (ongeveer 13 procent vs. 91 procent). Over Het Geheel Genomen, Solventen Co., bevindt zich in een gevaarlijke liquiditeitssituatie, maar heeft een comfortabele schuldpositie.

een liquiditeitscrisis kan zelfs bij gezonde ondernemingen ontstaan als zich omstandigheden voordoen die het voor hen moeilijk maken om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen, zoals het terugbetalen van hun leningen en het betalen van hun werknemers.

het beste voorbeeld van een dergelijke verstrekkende liquiditeitsramp in het recente geheugen is de wereldwijde kredietcrisis van 2007-2009., Commercial paper-kortlopende schulden die door grote bedrijven worden uitgegeven om vlottende activa te financieren en kortlopende schulden af te lossen—speelde een centrale rol in deze financiële crisis.een bijna totale bevriezing van de Amerikaanse markt voor commercieel papier van $2 biljoen maakte het zelfs voor de meest solvabele bedrijven buitengewoon moeilijk om op dat moment kortetermijnfondsen aan te trekken en versnelde de ondergang van grote bedrijven zoals Lehman Brothers en General Motors (GM).,

maar tenzij het financiële systeem in een kredietcrisis verkeert, kan een bedrijfsspecifieke liquiditeitscrisis relatief gemakkelijk worden opgelost met een liquiditeitsinjectie, zolang de onderneming solvabel is. Dit komt omdat het bedrijf sommige activa kan verpanden indien nodig om contant geld te verhogen om de liquiditeitssqueeze te overbruggen. Deze route is mogelijk niet beschikbaar voor een onderneming die technisch insolvent is, aangezien een liquiditeitscrisis haar financiële situatie zou verergeren en haar tot faillissement zou dwingen.,insolventie wijst echter op een ernstiger onderliggend probleem dat over het algemeen langer duurt om op te lossen en kan ingrijpende veranderingen en ingrijpende herstructurering van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming vereisen. Het Management van een bedrijf dat geconfronteerd wordt met een insolventie zal moeilijke beslissingen moeten nemen om de schuld te verminderen, zoals het sluiten van fabrieken, het verkopen van activa en het ontslaan van werknemers.

teruggaand naar het vorige voorbeeld, hoewel oplosmiddelen Co. heeft een dreigende cash crunch, de lage mate van leverage geeft het aanzienlijke ” wiggle ruimte.,”Een beschikbare optie is om een beveiligde kredietlijn te openen door gebruik te maken van een deel van haar vaste activa als onderpand, waardoor het toegang krijgt tot klaar geld om de liquiditeitskwestie te overbruggen. Liquids Inc. hoewel het niet geconfronteerd wordt met een dreigend probleem, kan het al snel worden gehinderd door zijn enorme schuldenlading, en het kan nodig zijn om stappen te ondernemen om de schuld zo snel mogelijk te verminderen.,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *