Hur Länge Ska en Virkad Halsduk Vara?

stäng

villkor& villkor

Du måste ingå detta avtal om du vill skicka digitala bilder eller annat innehåll till Prime Publishing genom att dela Kundbilder (”tjänsten”). Som används i detta avtal betyder ”vi” eller ”Prime Publishing” Prime Publishing, LLC. och ” du ” betyder den person eller enhet som skickar material till Prime Publishing., Varje individ eller enhet som vill använda tjänsten måste acceptera villkoren i detta Avtal utan förändring. GENOM ATT KLICKA PÅ ACCEPTERA REGLER OCH VILLKOR KNAPPEN, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL OCH ALLA SPECIFIKATIONER OCH RIKTLINJER INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING.

1) behörighet. Du får endast lämna in material till den tjänst för vilken du innehar alla immateriella rättigheter. Med andra ord, om du skickar en digital bild till oss, måste du äga alla rättigheter till en sådan bild eller du måste ha tillstånd för den person som äger dessa rättigheter., Tjänsten är begränsad till parter som lagligen kan ingå och bilda avtal enligt tillämplig lag. Minderåriga får inte lämna in material till tjänsten. Vidare får du inte lämna in någon personligt identifierbar information om något barn under 13 år.

2) Definitioner., A) dotterbolag: varje enhet som kontrolleras av, har kontroll över eller under gemensam kontroll med Prime Publishing, B) Material: allt innehåll som du skickar till Prime Publishing, inklusive alla fotografier, illustrationer, grafik och text, och C) Media: alla medel för att förmedla information, vare sig det nu är känt eller nedan utformat.

3) Licens bidrag för material., Du beviljar härmed Prime Publishing och dess dotterbolag en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig rätt och licens att (a) reproducera, distribuera, överföra, offentligt utföra och offentligt visa materialet, helt eller delvis, på något sätt och Media, (b) ändra, anpassa, översätta och skapa härledda verk från materialet, helt eller delvis, på något sätt och Media, och (C) underlicensiera de föregående rättigheterna, helt eller delvis, till någon tredje part, med eller utan avgift.

4) avlägsnande av material., Om du väljer att ta bort ditt material från Tjänsten kan du skriftligen meddela Prime Publishing genom att antingen ta bort bilden via Prime Publishing-gränssnittet eller genom att kontakta Prime Publishing Kundtjänst, Och Prime Publishing tar bort sådant material från tjänsten inom en rimlig tidsperiod.

5) licens för namn, varumärken och likheter., Du beviljar härmed Prime Publishing, dess dotterbolag och Underlicenstagare en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens att använda alla varumärken, handelsnamn och namn och likheter för alla individer som visas i materialet. Du ger Prime Publishing, dess dotterbolag och Underlicenstagare rätt att använda det namn som du skickar in i samband med materialet.

6) specifikationer och riktlinjer., Du samtycker till att lämna in material till oss i enlighet med alla riktlinjer för användning av Tjänsten som publiceras på Prime Publishing webbplats eller som du annars meddelas (”riktlinjer”), eftersom dessa riktlinjer kan ändras i framtiden.

7) utfästelser, garantier och ersättningar.,kommer inte bryter mot, förskingring eller intrång i immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till rättigheter till varumärken, upphovsrätt, moraliska rättigheter och publicitet rättigheterna för någon tredje part, (d) du har alla rättigheter som krävs för reproduktion, distribution, överföring, offentligt framförande, offentlig visning och annat utnyttjande av Material av Prime Publicering och dess Dotterbolag som är tillåten enligt detta avtal, (e) Material som inte är pornografiskt, obscent, ärekränkande, nedsättande, kränkande, eller på annat sätt olagligt, och (f) alla faktapåståenden som du lämnat är korrekta och inte vilseledande., Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Prime Publishing och dess dotterbolag skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden och kostnader) till följd av ditt brott mot någon representation eller garanti som anges i denna punkt.

8) begränsningar. Du samtycker till att du inte kommer att lämna in material som är olagligt, pornografiskt, ärekränkande, ärekränkande, plågsamt, obscent eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande, eller som på annat sätt bryter mot allmänna Prime Publishing community standards., Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ta bort eller inte tillhandahålla material som vi anser vara i strid med detta avtal, tillämpliga lagar eller våra gemenskapsstandarder efter eget gottfinnande. Du samtycker till att du inte kommer att ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra material till oss eller våra dotterbolag som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

9) ingen skyldighet., Även om vi har rätt att inkludera ditt material i tjänsten eller i någon Media, har vi inte skyldighet att göra det. Vi kan, efter eget gottfinnande och av någon anledning, vägra materialet eller ta bort dem från vår tjänst när som helst.

10) ändringar i avtalet. Vi förbehåller oss rätten att ändra något av villkoren i detta avtal eller eventuella specifikationer eller riktlinjer som styr tjänsten när som helst efter eget gottfinnande. Alla ändringar kommer att vara effektiva vid utstationering till tjänsten., Men för alla ändringar i detta Avtal, exklusive specifikationer och riktlinjer, kommer vi att lägga upp ett meddelande om förändring för trettio (30) dagar. Du ansvarar för att granska meddelandet och eventuella ändringar. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN EFTER VÅR UTSTATIONERING AV EVENTUELLA ÄNDRINGAR KOMMER ATT UTGÖRA DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR.

11) Prime Publicering Immateriella rättigheter. Utan vårt föregående skriftliga medgivande får du inte använda våra immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, våra varumärken, handelsnamn, handelsklänning eller upphovsrättsskyddat material, på något sätt.,

12) kommunikation. Prime Publishing och dess dotterbolag kan kommunicera med dig i samband med tjänsten, elektroniskt och i andra medier, och du samtycker till sådan kommunikation oavsett ”Kundkommunikationspreferenser” (eller liknande preferenser eller önskemål) Du kan ha angett på webbplatserna för Prime Publishing eller dess dotterbolag eller på något annat sätt.

13) undantag., PRIME PUBLICERING OCH DESS DOTTERBOLAG KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM AVTALSBROTT ELLER GARANTI ELLER FÖRSUMMELSE ELLER STRIKT ANSVAR) SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM (ELLER KÄNDE TILL ELLER BORDE KÄNT TILL) MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

14) ansvarsfriskrivning. PRIME PUBLISHING SERVICE ”SOM DEN ÄR” UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG.

15) Diverse., Detta Avtal kommer att regleras av Förenta staternas och Washingtons lagar, utan hänvisning till regler för val av lagar. Alla åtgärder som rör detta Avtal måste väckas i de federala eller statliga domstolarna i Seattle, Washington, och du samtycker oåterkalleligen till dessa domstolars jurisdiktion. Du får inte överlåta detta avtal, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt föregående skriftliga medgivande., Med förbehåll för denna begränsning kommer detta Avtal att vara bindande för, inure till och vara verkställbart mot parterna och deras respektive efterträdare och tillåtna tilldelningar. Vår underlåtenhet att genomdriva ditt strikta genomförande av någon Bestämmelse i detta Avtal kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta Avtal senare. Specifikationerna och riktlinjerna (inklusive alla framtida ändringar) införlivas genom hänvisning till detta Avtal., Detta Avtal är utöver, och ersätter inte eller ändrar, villkoren för användning av webbplatserna för Prime Publishing och dess dotterbolag.

stäng

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *