Selenmetall (Svenska)

avsnitt 1. Identifikation

Produktnamn: Selenmetall

produktnummer: alla tillämpliga amerikanska element produktkoder, t. ex. SE-E-02 , se-E-03 , se-e-04 , se-e-05 , se-E-06, se-e-07

CAS#: 7782-49-2

Relevanta identifierade användningar av ämnet: vetenskaplig forskning och utveckling

leverantörsuppgifter:
amerikanska element
10884 Weyburn Ave.,
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

nödtelefonnummer:
inhemsk, Nordamerika: + 1 800-424-9300
internationell: + 1 703-527-3887

avsnitt 2. Faroidentifiering

klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
GHS06 Skalle och korsboner
akut Tox. 3 H301 Giftigt vid förtäring.
Akut toxicitet. 3 H331 Giftigt vid inandning.
GHS08 hälsorisk
STOT RE 2 H373 kan orsaka skador på levern och reproduktionssystemet genom långvarig eller upprepad exponering., Exponeringsväg: Oral.
faror som inte annars klassificeras
inga uppgifter tillgängliga
märkningselement
märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
ämnet klassificeras och märks enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram

GHS06
GHS08
signalord
fara
faroangivelser
H301 + H331 Giftigt vid förtäring eller inandning.
H373 kan orsaka skador på levern och reproduktionssystemet genom långvarig eller upprepad exponering. Exponeringsväg: Oral.
Skyddsangivelser
P260 andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.,
P261 Undvik att andas damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
P304+P340 vid inandning: ta bort offret i frisk luft och håll vila i ett läge som är bekvämt att andas.
P405 butik låst.
P403+P233 Förvaras på en väl ventilerad plats. Tillslut förpackningen väl.
P501 kassera Innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/
nationella/internationella bestämmelser.,
WHMIS klassificering
D1A-mycket giftigt material som orsakar omedelbara och allvarliga toxiska effekter
klassificeringssystem
HMIs betyg (skala 0-4)
(farligt material identifieringssystem)
hälsa (akuta effekter) = 1
brandfarlighet = 0
fysisk fara = 0
andra faror
resultat av PBT och vPvB bedömning
PBT:
n / a
vPvB:
N/a

avsnitt 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Substanser
CAS-Nr. / Ämnesnamn:
7782-49-2 selen
identifikationsnummer:
EG-nummer:
231-957-4
indexnummer:
034-001-00-2

avsnitt 4., Första hjälpen

beskrivning av första hjälpen
allmän information
ta omedelbart bort alla kläder som smutsas av produkten.
ta bort andningsapparaten först efter att kontaminerade kläder har tagits bort helt.
vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ger artificiell andning.
inga särskilda åtgärder krävs.
vid inandning:
sök medicinsk behandling vid klagomål.
vid hudkontakt:
i allmänhet irriterar produkten inte huden.
Vid ögonkontakt:
skölj det öppna ögat i flera minuter under rinnande vatten., Om symtom kvarstår kontakta läkare.
vid förtäring:
framkalla inte kräkning; ring omedelbart efter medicinsk hjälp.
information till läkare
de viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
inga data tillgängliga
indikation på omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling behövs
inga data tillgängliga

avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder

släckmedel
Lämpliga släckmedel
Produkten är inte brandfarlig. Använd brandbekämpningsåtgärder som passar den omgivande elden.,
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
om denna produkt är inblandad i en brand kan följande frisläppas:
Selendioxid (SeO2)
råd till brandmän
skyddsutrustning:
inga särskilda åtgärder krävs.

– AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden vid nödsituationer
krävs inte.
Miljöskyddsåtgärder:
låt inte Material släppas ut till miljön utan officiella tillstånd.,
metoder och material för inneslutning och sanering:
kassera förorenat material som avfall enligt avsnitt 13.
se till att ventilationen är tillräcklig.
förebyggande av sekundära faror:
inga särskilda åtgärder krävs.
hänvisning till andra avsnitt
se avsnitt 7 för information om säker hantering
se Avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se Avsnitt 13 för information om avyttring.

– AVSNITT 7. Hantering och förvaring

hantering
försiktighetsåtgärder för säker hantering
Förvara behållaren tätt försluten.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare.,
säkerställa god ventilation på arbetsplatsen.
öppna och hantera behållare med försiktighet.
Information om skydd mot explosioner och bränder:
Produkten är inte brandfarlig
inga särskilda åtgärder krävs.
villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
krav som ska uppfyllas av lagerutrymmen och behållare:
inga särskilda krav.
Information om lagring i en gemensam lagringsanläggning:
krävs inte.
ytterligare information om lagringsförhållanden:
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare.,
specifika slutanvändningar
inga data tillgängliga

avsnitt 8. Exponeringskontroller / personligt skydd

ytterligare information om utformning av tekniska system:
inga ytterligare uppgifter; se Avsnitt 7.
Kontrollparametrar
komponenter med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:
7782-49-2 selen (100.0%)
PEL (USA) långsiktigt värde: 0.2 mg/m3
som Se
REL (USA) långsiktigt värde: 0.2 mg/m3
som Se
TLV (USA) långsiktigt värde: 0.2 mg/m3
som Se
EL (Kanada) långsiktigt värde: 0.1 mg/m3
EV (Kanada) långsiktigt värde: 0.1 mg / m3
: 0.,2 mg / m3
ytterligare information:
Inga data
exponeringskontroller
personlig skyddsutrustning
Följ typiska skydds-och hygienrutiner för hantering av kemikalier.
förvara skyddskläder separat.
upprätthålla en ergonomiskt lämplig arbetsmiljö.
andningsutrustning:
krävs inte.
Använd fristående andningsskydd i nödsituationer.
handskydd:
krävs inte.
penetrationstid för handskmaterial(i minuter)
inga data tillgängliga
ögonskydd:
skyddsglasögon
kroppsskydd:
skyddskläder.,

– AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
utseende:
Form: fast i olika former
färg: olika färger
lukt:luktfri
Lukttröskel: inga data tillgängliga.
pH: n / a
Smältpunkt / Smältintervall: 217 ° C (423 °f)
kokpunkt / kokpunktsintervall: 685 ° C (1265 °F)
Sublimeringstemperatur / start: inga data tillgängliga
brandfarlighet(fast, gas)
inga data tillgängliga.
Tändtemperatur: inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur: inga data tillgängliga
Autoignition: inga data tillgängliga.,
explosionsrisk: inga data tillgängliga .
Explosionsgränser:
lägre: inga data tillgängliga
övre: inga data tillgängliga
ångtryck: n/a
densitet vid 20 ° C (68 °F): 4.28 g/cm3 (35.717 lbs/gal)
relativ densitet
inga data tillgängliga.
Ångdensitet
n / a
Avdunstningshastighet
n / a
löslighet i vatten (H2O): olöslig
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inga data tillgängliga.
viskositet:
dynamisk: n / a
kinematisk: n / a
Övrig information
inga data tillgängliga

avsnitt 10., Stabilitet och reaktivitet

reaktivitet
inga data tillgängliga
Kemisk stabilitet
stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
termisk sönderdelning / förhållanden som ska undvikas:
sönderdelning kommer inte att ske om den används och lagras enligt specifikationer.
risk för farliga reaktioner
inga farliga reaktioner kända
villkor för att undvika
inga data tillgängliga
inkompatibla material:
inga data tillgängliga
Farliga sönderdelningsprodukter:
Selendioxid (SeO2)

avsnitt 11., Toxikologisk INFORMATION

information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet:
toxisk vid inandning.
Giftigt vid förtäring.
registret över toxiska effekter av kemiska ämnen (RTECS) innehåller data om akut toxicitet för detta ämne.
LD/LC50-värden som är relevanta för klassificering:
Inga data
hudirritation eller korrosion:
ingen irriterande effekt.
Ögonirritation eller korrosion:
ingen irriterande effekt.
Sensibilisering:
inga sensibiliserande effekter kända.
Mutagenitet i könsceller:
inga kända effekter.,
Karcinogenicitet:
EPA-D: ej klassificerbar som Cancerogenicitet hos människa: otillräckliga tecken på karcinogenicitet hos människor och djur eller inga data finns tillgängliga.
IARC-3: Ej klassificerbart avseende karcinogenicitet för människor.
registret över toxiska effekter av kemiska ämnen (RTECS) innehåller tumörframkallande och/eller cancerframkallande och/eller neoplastiska data för detta ämne.
Reproduktionstoxicitet:
registret över toxiska effekter av kemiska ämnen (Rtecs) innehåller reproduktionsdata för detta ämne.,
specifik organsystem toxicitet – upprepad exponering:
kan orsaka skador på levern och reproduktionssystemet genom långvarig eller upprepad exponering. Exponeringsväg: Oral.
specifik organsystem toxicitet – enstaka exponering:
inga kända effekter.
Aspirationsrisk:
inga kända effekter.
subakut till kronisk toxicitet:
registret över toxiska effekter av kemiska ämnen (Rtecs) innehåller toxicitetsdata för flera doser för detta ämne.,
ytterligare toxikologisk information:
såvitt vi vet är den akuta och kroniska toxiciteten hos detta ämne inte helt känd.
cancerframkallande kategorier
OSHA-Ca (arbetarskydd& hälsa Administration)
ämnet är inte listat.

– AVSNITT 12., Ekologisk information

toxicitet
toxicitet i vattenmiljö:
inga data tillgängliga
Persistens och nedbrytbarhet
inga data tillgängliga
bioackumulerande potential
inga data tillgängliga
rörlighet i jord
inga data tillgängliga
ytterligare ekologisk information:
låt inte produkten nå grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.
låt inte Material släppas ut i miljön utan officiella tillstånd.
fara för dricksvatten om även små mängder läcker ut i marken.
kan orsaka skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.,
Undvik överföring till miljön.
resultat av PBT-och vPvB-bedömningen
PBT:
n/a
vPvB:
n/a
andra negativa effekter
inga data tillgängliga

avsnitt 13. Avfallshantering

avfallshanteringsmetoder
rekommendation
konsultera officiella föreskrifter för att säkerställa korrekt bortskaffande.
ej rengjorda förpackningar:
rekommendation:
bortskaffande måste ske enligt officiella föreskrifter.

– AVSNITT 14., Transportinformation

UN-nummer
DOT, ADN, IMDG, IATA
n/a
UN korrekt leveransnamn
DOT, ADN, IMDG, IATA
n/a
transport hazard class(es)
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
klass
n/a
Förpackningsgrupp
DOT, IMDG, IATA
n/a
miljörisker:
n/a
särskilda försiktighetsåtgärder för användare
n/a
Bulktransport enligt bilaga II till marpol73/78 och IBC-koden
n/a
transport/ytterligare information:
Dot
marin förorening (punkt):
nej

avsnitt 15., FÖRESKRIVANDE INFORMATION

Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen
Nationella förordningar
Alla komponenter i denna produkt finns upptagna i U.S. Environmental Protection Agency Giftiga Ämnen Control Act Chemical substance Inventory.
Alla komponenter i denna produkt är listade på Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA avsnitt 313 (specifika giftiga kemiska listor)
7782-49-2 selen
California Proposition 65
Prop 65 – kemikalier som är kända för att orsaka cancer
ämnet är inte listad.,
Prop 65 – utvecklingstoxicitet
ämnet är inte listat.
Prop 65 – utvecklingstoxicitet, kvinnlig
substans är inte listad.
Prop 65 – utvecklingstoxicitet, manlig
substans är inte listad.
Information om begränsning av användning:
för användning endast av tekniskt kvalificerade personer.
Denna produkt är föremål för rapporteringskraven enligt avsnitt 313 i ”Emergency Planning and Community Right to Know Act” från 1986 och 40CFR372.
andra föreskrifter, begränsningar och oöverkomliga föreskrifter
ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i enlighet med reach-förordningarna (EG) nr., 1907/2006.
ämnet är inte listat.
villkoren för begränsningar enligt artikel 67 och bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) för tillverkning, utsläppande på marknaden och användning ska iakttas.
ämnet är inte listat.
Bilaga XIV till Reach-föreskrifterna (krav på godkännande för användning)
ämnet finns inte med i förteckningen.
Kemikaliesäkerhetsbedömning:
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

– AVSNITT 16. Övrig information

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)., Ovanstående information tros vara korrekt men avser inte att vara allomfattande och ska endast användas som vägledning. Informationen i detta dokument är baserad på vår nuvarande kunskap och är tillämplig på produkten med avseende på lämpliga säkerhetsåtgärder. Det utgör ingen garanti för produktens egenskaper. Amerikanska element ska inte hållas ansvariga för skador till följd av hantering eller kontakt med ovanstående produkt. Se baksidan av fakturan eller följesedeln för ytterligare försäljningsvillkor., UPPHOVSRÄTT 1997-2018 AMERIKANSKA ELEMENT. LICENS BEVILJAS GÖRA ETT OBEGRÄNSAT ANTAL KOPIOR FÖR INTERNT BRUK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *