Vad är en Tyst Avdelning Åtgärder?

Florida tyst Titel advokat

ett förfarande för att fastställa en persons rätt till ägande av fast egendom mot en eller flera negativa sökande.

en åtgärd för tyst titel är en stämningsansökan, enligt kapitel 65 i Florida stadgar (med titeln ”Quieting Title”) I Circuit Court för att etablera ägande av fast egendom (mark och byggnader anbringade på mark)., Käranden (i allmänhet är fallet väcks av ägaren av ämnet egendom) i en tyst Titel åtgärd söka införandet av en domstolsbeslut som hindrar någon namngiven svarande(med hänvisning till den eller de parter som ”heter” på rättegången) från att göra några efterföljande anspråk (s) till ämnet egendom.

tyst Titel åtgärder är absolut nödvändigt eftersom för att förmedla Titel (sälja fastigheten), måste man kunna sälja fastigheten fri och fri från eventuella besvär (med hänvisning till panträtter, domar etc.). Enligt Florida stadga 65.,021 (2), om det lyckas i ganska titelåtgärden, kommer domstolen att utfärda en formell dom undertecknad av domaren som kommer att lämnas in med fastighetsregistret i det län där ämnet egendom är belägen. Domen bör ta bort alla påstått moln på titel och ”tyst” fastighetsägarens titel till fastigheten vilket gör det både försäkringsbara (ur titelsynpunkt) och säljbara (vilket innebär att fastighetsägaren kan sälja fastigheten fri och fri från eventuella titelproblem).

en tyst Titel kostym är också ofta tid kallas en kostym för att ta bort ett moln på titel., Ett moln är alla anspråk eller potentiella anspråk på äganderätten till fastigheten. Ett moln på titel kan vara ett krav på fullständigt ägande av fastigheten eller ett krav på delägande, till exempel en otillfredsställd inteckning, dom eller kvarstad i ett belopp som inte överstiger det faktiska värdet av fastigheten., En titel till fast egendom kan anses fördunklade om käranden (fastighetsägaren), kan behöva försvara sin fulla ägande av fastigheten i domstol mot någon part i framtiden som kan göra anspråk på en ränta eller en ägarintresse (t.ex. på grund av en inteckning, dom, kvarstad eller annan belastning).

en fastighetsägare kan få en tyst titelåtgärd oavsett om svaranden (igen, med hänvisning till den eller de parter som namnges i rättegången) hävdar en bonafide rätt att få besittning av lokalerna., Tänk på att en tyst titelåtgärd inte föreskriver någon monetär utmärkelse eller skador som ska betalas till ägaren som ger en tyst titelåtgärd. En tyst Titel åtgärder är helt enkelt en rättegång utformad för att rensa Titel att landa och ta bort alla moln på titeln På Florida fastigheter. En tyst Titel åtgärd får inte ta bort eller rensa upp alla påståenden som kan väckas mot ämnet egendom. Till exempel kommer en Federal skatt Lien i allmänhet överleva en tyst Titel åtgärder.,

en Florida tyst Titel åtgärd kommer inte att ha 100% rensat titeln till ämnet fastigheter om och tills:

  1. en tyst Titel rättegång har lämnats in och serveras och avgjorts av domstolen., Detta krävde att grundlig forskning har utförts för att redogöra för alla eventuella påståenden som kan väckas mot fastigheten)
  2. alla överordnade panträtter har uppfyllts skriftligen,
  3. en skriftlig dom har undertecknats av domstolen och registrerats i offentliga register över det län där fastigheten är belägen,
  4. en titelförsäkring försäkringsgivare har bekräftat att alla potentiella fordringsägare till fastigheten har redovisats korrekt i rättegången och att nämnda potentiella fordringar har tagits bort eller,

vilka är de typiska kostnaderna för att lämna in en tyst Titelåtgärd?:

kostnaderna för att lämna in en tyst Titel åtgärder i Florida inkluderar sådana saker som domstolen krävs mål arkivering avgift som varierar mellan $ 300 och $ 450, beroende på länet där ärendet lämnas in. Det finns också titelsökningsavgifter på cirka $ 125 och Publikationsavgifter på cirka $150. Vid behov kan en Guardian ad Litem (”GAL”) behöva utses i vilket fall GAL avgiften varierar från mellan $300 och $600 beroende på komplexiteten i fallet.,

Om du eller någon du känner har frågor angående en tyst avdelning i Florida, kontakta Bakalar & Associates, P. A. idag.

den fullständiga texten i 2016-versionen av kapitel 65 i Florida statyer visas nedan och visas för att göra läsaren medveten om alla krångligheter och krav på en ganska Titel åtgärd:

kapitel 65
QUIETING Titel

65.011 fastigheter; viss jurisdiktion över.
65.021 fastigheter; ta bort moln.
65.031 fastigheter; ta bort moln; käranden.
65.041 fastigheter; ta bort moln; svarande.
65 år.,051 fastigheter; ta bort moln; förening.
65.061 Quieting Titel; ytterligare åtgärd.
65.071 Quieting Titel; gärningar utan förening av hustru när de separeras i 30 år.
65.081 skattetitlar; kvieting Titel.
65.011 fastigheter; viss jurisdiktion över.,reof, eller av två eller flera anspråk på att äga samma land eller del därav under en gemensam titel mot mer än en person eller ett företag som innehar eller att hävda äganderätt till den mark eller del därav negativt till käranden, om svarandena fordran eller hålla under en gemensam titel eller inte, och skall bestämma titel av kärande som svarande och ange dom lugna titeln, och tilldelning i besittning för att käranden har rätt till dem och får gå in i förelägganden, tillfälligt eller permanent, utse mottagare, och in i sådana order om kostnader som är nödvändiga för att skydda rättigheterna för parterna.,

Historik.- s.1, ch. 3884, 1889; RS 1500; GS 1949; RGS 3212; CGL 5004; s. 20, ch. 67-254.
Obs!- F. d. s. 66.10.
65.021 fastigheter; ta bort moln.- Chancery domstolar har behörighet att väcka talan som väckts av en person eller ett bolag, vare sig det är i faktisk besittning eller inte, och som hävdar laglig eller rättvis äganderätt till mark mot en person eller ett bolag som inte är i faktisk besittning, som har, verkar ha eller hävdar en negativ juridisk eller rättvis egendom, ränta eller anspråk däri för att bestämma sådan egendom, ränta eller fordran och tyst eller ta bort moln från äganderätten till marken., Det är inget hinder för att avhjälpa att titeln inte har överklagats i lag eller att det bara finns en rättstvist på varje sida av kontroversen eller att den negativa fordran, egendom eller ränta är ogiltig på dess ansikte, eller om det inte är ogiltigt i ansiktet, kräver extrinsiska bevis för att fastställa dess giltighet.

Historik.- s.1, ch. 4739, 1899; GS 1950; RGS 3213; s. 1, kap. 10223, 1925; CGL 5005; s. 2, kap. 29737, 1955, s. 20, ch. 67-254.
Obs!- F. d.s. 66.11.
65.031 fastigheter; ta bort moln; käranden.,- En åtgärd i chancery för quieting titel till, eller rensa ett moln från, mark kan upprätthållas i namn av ägaren eller någon tidigare ägare som motiverade titeln. Alla länder, vars titel är föremål för en gemensam defekt, kan omfamnas i en åtgärd oavsett antalet befintliga juridiska eller rättvisa ägare.

Historik.- s.1, ch. 10221, 1925; CGL 5006; s. 20, ch. 67-254.
Obs!- F. d.s. 66.12.
65.041 fastigheter; ta bort moln; svarande.,—Ingen person som inte är part i åtgärden är bunden av någon dom som har gjorts negativ till hans eller hennes intresse, men någon dom som är gynnsam för personen som drar nytta av den personens förmån i den utsträckning som hans eller hennes juridiska eller rättvisa Titel.

Historik.—s. 2, kap. 10221, 1925; CGL 5007; s. 20, ch. 67-254; S. 345, ch. 95-147.
Obs!- F. d.s. 66.13.
65.051 fastigheter; ta bort moln; joinder.,- Två eller flera personer som är intresserade av att ta bort ett moln från eller kvieting Titel att landa mot samma moln eller negativa påståenden kan gå som käranden i en enda åtgärd för att ta bort sådana moln eller tysta titeln, även om deras intressen avser separata länder eller delar därav.

(1) jurisdiktion.,ore personer gör anspråk på att äga samma mark, eller någon del därav under en gemensam titel mot alla personer eller företag som hävdar äganderätt till eller ockuperar marken negativt till käranden, oavsett om svarande anspråk eller innehar under en gemensam titel eller inte, och ska fastställa titeln käranden och kan skriva dom kvittering titeln och tilldela innehav till den part som är berättigad till det, men om någon svarande faktiskt innehar någon del av marken, kan en rättegång av jury krävas av någon part, varefter domstolen ska besluta att en fråga om utvisning av sådana länder ska göras och prövas av en domstol jury., Avsättning för rättegång av juryn påverkar inte åtgärden på något land som inte påstås vara i faktisk besittning av någon svarande. Domstolen får fatta ett slutligt beslut utan att invänta avgörandet av utkasten.

(2) skäl.,nt i varje län där någon del av den mark som är belägen har transport eller annat bevis om fordran eller titel avbrytas och molnet tas bort från avdelning och att få hans eller hennes avdelning lugnade, om sådana verkliga ägare är i besittning av eller inte, eller hotas att bli störd i hans eller hennes ägo eller inte, och oavsett om svaranden har hemvist i denna stat eller inte, och om titeln har varit prövas i lag eller inte, och om de negativa påstående eller titel eller intresse är ogiltigt på sitt ansikte eller inte, eller om det inte är ogiltigt på sitt ansikte att det kan kräva yttre bevis för att fastställa dess giltighet., En förmyndare ska utses endast om det på ett jakande sätt kan visas att minderårigas, personer av osund själ eller fällande domar är inblandade.

(3) DERAIGNMENT AV TITELN.- Käranden skall avregistrera sin titel från den ursprungliga källan eller under en period av minst sju år innan klagomålet lämnas in, om inte domstolen på annat sätt styr, med angivande av bok och sida i de register där ett instrument som påverkar titeln registreras, om det registreras, om inte käranden hävdar från en gemensam källa med svaranden.

(4) dom.,—Om det visar sig att käranden har äganderätt till mark eller är rättvis ägaren baserat på en eller flera av de grunder som nämns i punkt 2), eller om en standard är tredskodom mot svaranden, i vilket fall inga bevis behöver vidtas), domstolen skall ange dom att ta bort den påstådda molnet från äganderätten till marken och för evigt lugna titeln i käranden och de som påstår under honom eller henne sedan början av åtgärd och adjudging käranden att ha en god avgift enkla titeln till nämnda land eller den ränta som därmed rensas av moln.

(5) registrering av slutliga domar.,—Alla slutliga avgöranden kan registreras i det eller de län där marken är belägen och verkar för att intyga titeln på samma sätt som om en överföring utfördes av en särskild domare eller kommissionsledamot.

(6) Drift.- Detta avsnitt är kumulativt för andra befintliga rättsmedel.,ily få en upplösning av äktenskap med en tydlig rubrik för att hindra hans fru från anspråk på någon inchoate dower däri och hans arvingar från att hävda något intresse av detta och när frun har aldrig levt i det län där marken ligger med den man som hans fru och har aldrig hävdat något inchoate rätt att dower i landet, den inchoate rätt att dower avyttras och är ett moln på äganderätten till land och köparen av marken har rätt att ta bort cloud och för att förhindra maka eller arvingar från anspråk på någon hemgift eller andra intresse från en sådan köpare och deras rättsinnehavare.,

(2) när dessa fakta är bevisade ska domstolen döma att makens hustru och arvingar alltid är spärrade och ständigt åläggs att hävda intresse i marken som härrör från dower eller på annat sätt, och att hustrun inte gick med i utförandet av de gärningar genom vilka mannen överlåtit landet som en enda man enligt ovanstående fakta är inte effektivt att reservera en inchoaträtt av dower i den mark som innehas av sådana köpare.

(1) parter.,som har förvärvats av denna stat eller sådan kommun eller politisk underavdelning genom något förfarande eller utestängning för utebliven betalning av skatter eller särskilda bedömningar, eller efterföljaren till mottagaren eller köparen, får upprätthålla en åtgärd i chancery till tyst äganderätt till den mark som ingår i skattehandling, eller så köps mot innehavaren av posten titeln till marken, och mot någon annan person eller bolag som begär något intresse i marken eller någon kvarstad eller belasta därpå, före utfärdandet av skatt handling eller före förlusten av äganderätten till marken i skatteförfarandet eller utestängning.,

(2) DERAIGNING TITEL.- Talan kan upprätthållas härom huruvida käranden är i besittning av den berörda marken, men när svaranden är i faktisk besittning av marken en juryrättegång kan fås enligt andra åtgärder för att tysta Titel. När åtgärden är baserad på en skattehandling behöver klagomålet inte avregistrera äganderätten utöver utfärdandet av skattehandlingen., När åtgärden grundar sig på en överföring av denna stat, eller någon kommun eller annan politisk underavdelning därav, av mark Den titel som den har förvärvat genom en utestängning eller annat förfarande för utebliven betalning av skatter, behöver klagomålet inte avregistrera titeln utöver handlings-eller annat instrument eller handlings intjänande titel i staten eller kommunen eller annan politisk underavdelning av staten.

(3) När skatter har betalats.,- Inget försvar till åtgärden eller angrepp på skattelättnaden ska göras utom försvaret att de skatter som bedömts mot fastigheten hade betalats av den tidigare ägaren före utfärdandet av skattelättnaden.

(4) när SKATTEHANDLING har utfärdats före överföring av SOVEREIGN.,- Inget försvar skall göras till åtgärden på grund av bedömning av egendom eller utfärdande av skatt gärning innan USA eller staten har skilts med äganderätten till fastigheten, och ingen annan attack skall göras på det, förutom försvaret att de skatter som bedömts mot fastigheten hade betalats av den person, eller en kärande under honom eller henne, till vilken USA patent eller överföring från staten utfärdades innan utfärdandet av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *